• По-голям шрифт
  • Шрифт по подразбиране
  • По-малък шрифт
Информация за гражданите
Информация за медицинските специалисти
Информация за фирмите
Начало Клинични изпитвания
Информация за фирмите - Клинични изпитвания

Във връзка с пълнотата и коректността на внесената за оценка документацията към Заявления за разрешаване провеждането на клинични изпитвания на лекарствени продукти в хуманната медицина и Заявления за съществени промени в Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) Ви уведомяваме за задължителните реквизити, които следва да бъдат вписани в документа за внесена такса (банково платежно нареждане или приходен касов ордер):

1. Ако се отнася за Заявление за разрешаване провеждането на клинично изпитване на лекарствени продукти в хуманната медицина (КИ) / Clinical Trials Application (CT), в основанието за плащане се посочва:

- КИ / CT (може да се използват посочените абревиатури)

- код на протокола (изписва се код :…..)

- фаза на клиничното изпитване + подизпитване/ия (ако има)- може да се изпише Ф…+подизп. (брой)

- лекарствен продукт по чл. 109 т.2 или чл. 109 т.3 от ЗЛПХМ (изписва се само чл. 109 т.2 или чл. 109 т.3)

- име на възложителя (по възможност)

2. Ако се отнася за Заявление за съществена промяна (СП) / Substantial Ammendment (SA), в основанието за плащане се посочва:

- СП / SA (може да се използват посочените абревиатури)

- код на протокола (изписва се код :…..)

- фаза на КИ + подизпитване/ия (ако има) - може да се изпише Ф…+подизп. (брой)

- лекарствен продукт по чл. 109 т.2 или чл. 109 т.3 от ЗЛПХМ (изписва се само чл. 109 т.2 или чл. 109 т.3)

- име на възложителя (по възможност)

 
В началото