ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Комисия за оценка на риска при проследяване на лекарствената безопасност

Със Заповед № 14-0679 от 17.07.2014г. на Изпълнителния директор на ИАЛ, изм. със  Заповед № А- 15-0090/09.02.2015г., изм. със Заповед №  А/17-0778/08.11.2017г. е определен съставът на Комисия за оценка на риска при проследяване на лекарствената безопасност:

 Председател: Д-р Мария Попова, дм – директор на Дирекция «Контрол на лекарствената употреба», ИАЛ, представител на Република България в PRAC към Европейската агенция по лекарствата

 Заместник-председател: Розалина Кулаксъзова-Жекова – директор на Дирекция „Лекарствена информация и неинтервенционални изпитвания“, ИАЛ;

Членове:

  1. Проф. Мила Власковска – председател на КЛП, представител на България в СНМР;
  2. Доц. д-р Мария Желязкова - Савова – Медицински университет – гр. Варна, Катедра по предклинична и клинична фармакология;
  3. Проф. д-р Иванка Костадинова, дм – Медицински университет – Пловдив, Катедра по фармакология и клинична фармакология към Фармацевтичен факултет;
  4. Проф. д-р Любка Гаврилова Стоянова - Митева – Ръководител на Катедра по дерматология и венерология, Медицински факулет – София;
  5. Проф. Илко Гетов – преподавател към катедра по Социална фармация на Фармацевтичен факултет към Медицински университет – София, председател на Българския фармацевтичен съюз;
  6. Доц. д-р Маргарита Гешева Бояджиева – началник на Клиника по токсикология, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов;
  7. Доц. д-р Емил Гачев – ръководител на Клиника по клинична фармакология и терапия към Медицински университет – София.
  8. Доц. Милка Нашар, дф- катедра“ Биохимия, молекулна медицина и нутригеномика“, Факултет по фармация, Медицински университет- Варна;
  9. Радина Димитрова- младши експерт в отдел „ОКПКД“, в Дирекция „РУЛП“, ИАЛ;

Секретар: Анна Маринова – главен експерт в отдел «Лекарствена безопасност», Дирекция «Проследяване на лекарствената безопасност и клинични изпитвания“, ИАЛ.