ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Специализирана комисия по растителни лекарствени продукти

Със Заповед № А-16-0173 от 30.03.2016 г. на Изпълнителния директор на ИАЛ е определен състава на Специализирана комисия по растителни лекарствени продукти:

Председател: доц. Илина Николаева Манова - ФФ към МУ, гр. София

Зам. председател: Дария Димитрова - началник на отдел "ОКПКД", Д "РУЛП", ИАЛ

Членове:

1. Д-р Васил Венциславов Шишков, Клиника по пневмология към ВМА

2. Д-р Албена Любенова Телчарова, Специализирана болница за активно лечение на детски болести към МА, София

3. Доц. д-р Ирина Николова - ФФ към МУ, гр. София

4. Доц. Милен Димитров - ФФ към МУ, гр. София

5. Д-р Елка Мишева - Маркова - УМБАЛ "Св. Ана"

6. Проф. Илиана Илиева Йонкова, дфн, ръководител на катедра "Фармакология", ФФ към МУ, гр. София

7. Проф. д-р Людмил Пейчев Пейчев, дм, мзм - декан на ФФ към МУ - гр. Пловдив

Секретар:

Елена Караджова – главен експерт, ИАЛ

Настоящата заповед отменя Заповед №А-11-1089/07.11.2011 г.