ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Специализирана комисия за имунологични лекарствени продукти

Със Заповед № А-15-0178 от 06.03.2015 г. на Изпълнителния директор на ИАЛ е определен състав на Специализирана комисия по имунологични лекарствени продукти:

Председател: чл. кор. проф. д-р Иван Митов, дмн - ръководител на университетска катедра "Медицинска микробиология", заместник-декан на Медицински факултет, Медицински университет, София

Зам. председател: Людмил Антонов - главен експерт, в отдел "Оценка на качеството, предклинична и клинична документация", Дирекция "Разрешения за употреба на лекарствени продукти" в ИАЛ

Членове:

1. проф. д-р Пенка Переновска, дм - Клиника по педиатрия, УМБАЛ "Александровска"

2. проф. д-р Павел Теохаров, дм - завеждащ отдел "Вирусология", НЦЗПБ

3. проф. Славина Сурчева - фармаколог, Катедра "Фармакология и токсикология", Медицински факултет, Медицински университет, София

4. доц. д-р Дончо Пейчев, дм - началник на Итделение по клинична хематология в Национална специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания.

5. Доц. д-р Евелина Пазванска - Отделение за анестезиология и интензивно лечение, "ІV МБАЛ-София" АД

6. Д-р Радосвета Филипова – Министерство на здравеопазването

7. Д-р Тихомир Мустаков – алерголог в Клиника по клинична алергология, УМБАЛ "Александровска"

Секретар на комисията:

Ивелина Терзиева – главен експерт в отдел "Оценка на качеството, предклинична и клинична документация", Дирекция "Разрешения за употреба на лекарствени продукти" в ИАЛ

Настоящата заповед отменя Заповеди № А/13-00544/29.05.2013 г., А-14-0367/25.04.2014 г. и А-14-0540/05.06.2014 г.