ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Специализирана комисия по определяне на принадлежност на лекарствени продукти

Заявление за определяне на принадлежност на продукт

Със Заповед № А-14-0585 от 17.06.2014 г. на Изпълнителния директор на ИАЛ е създадена Специализирана комисия по определяне на принадлежност на продукти в състав:

Председател: Розалина Кулаксъзова, началник на отдел "Лекарствена информация", дирекция "Контрол на лекарствената употреба", ИАЛ

Зам. председател: д-р Весела Будинова - началник отдел "Оценка на предклинична и клинична документация", дирекция "Разрешения за употреба на лекарствени продукти", ИАЛ

Членове:

1. ст.н.с. ІІ ст. д-р Констонца Ангелова, дм - Национален център по обществено здраве и анализи

2. д-р Димитър Димитров - Министерство на здравеопазването

3. доц. Данка Обрешкова - Фармацевтичен факултет, МУ

4. д-р Румяна Йорданова - Българска асоциация по безопасност на храните

5. маг. фарм. Тодор Даракчиев, гл. инспектор, дирекция "Медицински изделия", ИАЛ

6. Елена Мустакерова - главен експерт, отдел "Оценка на документация по качеството", дирекция "РУЛП", ИАЛ

7. Веска Гергова - юрисконсулт, дирекция "ПНОУК", ИАЛ

Секретар:

Звезделина Дечева Съботинова – главен експерт, отдел "Валидиране и общностни процедури", дирекция "РУЛП", ИАЛ

Настоящата заповед отменя Заповед №А-11-1090/07.11.2011 г.

Със Заповед№ А – 15-0102 /13.02.2015 г. на изпълнителния директор на ИАЛ се изменя Заповед № А-14-0585 от 17.06.2014 г., с която е определен съставът на Специализирана комисия по определяне на принадлежност на лекарствени продукти, като се определя за заместник-председател Мери Бориславова Пейчева - директор на Дирекция „Правно-нормативно осигуряване и управление на качеството“, която заменя д-р Весела Будинова.