• По-голям шрифт
  • Шрифт по подразбиране
  • По-малък шрифт
Информация за гражданите
Информация за медицинските специалисти
Информация за фирмите
Начало
Новини - Предупреждения за граждани

Във връзка с получено съобщение по системата за бързо уведомяване от компетентния контролен орган на Италия, относно съмнение за автентичността на лекарствен продукт Erdomed BST 225 mg, с партиден номер 193004, е разпоредено блокиране (спиране от продажба) на цитираната партида от лекарствения продукт, до пълното изясняване на обстоятелствата. Пациентите, закупили лекарствения продукт, следва да не го употребяват.

 
Новини - Предупреждения за граждани

Във връзка с получено oт Wörwag Pharma GmbH&Co.KG, чрез Официалния си представител за България уведомление за несъответствие с изискванията за качество на Лекарствен продукт Moxogamma 0,2 mg film-coated tablets, с партиден № 13В175 и Moxogamma 0,4 mg film-coated tablets, с партиден № 13В175 е установено неправилно опаковане и етикиране на цитирания лекарствен продукт. Цялата партида с номер 13В175 е блокирана (спряна от разпространение). Пациенти, които вече са закупили лекарството следва да не го употребяват.

 
Новини - Предупреждения за граждани

При проведена на 21.08.2013 г. в аптеки в к.к. Слънчев бряг съвместна проверка между инспектори на Изпълнителна агенция по лекарствата, Главна дирекция „Национална полиция”, Областна дирекция на МВР-Бургас и Патентно ведомство, са открити лекарствени продукти с неустановен произход и без разрешение за употреба на територията на Република България. Извършените проверки са реализирани след подготовка и сътрудничество между ИАЛ, Главна дирекция „Национална полиция” и Патентно ведомство. Проверени са три аптеки, собственост на едно и също юридическо лице, като в аптеките са открити произведени от неизвестно лице лекарствени продукти за лечение на възрастни мъже с еректилна дисфункция, лекарствени продукти със съдържание на наркотични вещества и найлонов плик с неизвестни таблети.

Предстои образуване на наказателни и административно-наказателни производства срещу търговеца на дребно. С успешно проведената акция ИАЛ и ГД „Национална полиция” поставят началото на редица съвместни акции, които ще бъдат предприети с цел установяване и предотвратяване на производството и разпространението на фалшифицирани лекарствени продукти и с които общи инициативи ИАЛ и МВР ще отговорят на високите изисквания на Европейския съюз, поставени към всички страни-членки в борбата срещу фалшифицираните лекарства на територията на ЕС.

 
Новини - Предупреждения за граждани

На 09.08.2013 г. ИАЛ бе уведомена от Балканфарма Дупница АД за блокиране и започнало изтегляне от лекарствоснабдителната мрежа на лекарствен продукт Карвилекс табл. 25 мг х 30 партиден номер 028913, поради открито неправилно обозначаване на количеството на вещество в таблетката върху вторичната опаковка (картонената кутийка). Количеството за таблетка, обозначено върху блистера е правилно. Неправилното обозначение е открито в единична опаковка.

Цялата партида с номер 028913 е блокирана (спряна от разпространение) на 08.08.2013 г. Пациенти, които вече са закупили лекарството Карвилекс трябва да проверят съответствието на изписването на количеството на лекарството в таблетката върху блистера и вторичната опаковка. В случай на несъответствие, продуктът не трябва да се употребява.

 
Новини - Предупреждения за граждани

Със Заповед № А/13-0717 от 24. 07. 2013 г. на Изпълнителния директор на ИАЛ е разпоредено блокиране и изтегляне на лекарствен продукт Trimductal 20 mg film-coated tablets с партидни номера 610712, 620712, 630712, 640912, 650912, 660912, 670912, 680912, 690912, 700313, 710313, 720313, 730613, 740613 и 750613. За цитирания лекарствен продукт в ИАЛ е получено съобщение (с входящ номер IAL-32395/15.07.2013 г.) по системата за бързо уведомяване от компетентния контролен орган на Великобритания, с което сме уведомени за несъответствие с изискванията за качество, отнасящи се към ІІ-ра степен на риска от класификацията на степента на риска за здравето.

След представяне от страна на притежателя на разрешението за употреба на лекарствения продукт на доказателства относно съответствие с изискванията за качество на активното вещество, включено в състава на партиди 610712, 620712, 630712, 640912, 650912, 660912, 670912, 680912, 690912, 700313, 710313, 720313 на лекарствен продукт Trimductal 20 mg film-coated tablets, цитираните блокирани партиди са освободени със Заповед № А/13-0731/30.07.2013 г. на Изпълнителния директор на ИАЛ.

Действия по изпълнение на заповед за блокиране и изтегляне на лекарствен продукт Trimductal 20 mg film-coated tablets следва да се предприемат само по отношение на партиди с номера: 730613, 740613 и 750613.

Копия от заповедите са изпратени до Главния държавен здравен инспектор и до всички Регионални здравни инспекции в страната в изпълнение на изискването на чл. 9, т. 1, буква „а” от Наредба № 9 от 23.04.2008 г. за условията и реда за блокиране и изтегляне на лекарствени продукти, показали несъответствие с изискванията за качество, безопасност и ефикасност на МЗ /ДВ. Бр. 45 от 13.05.2008 г./

 
Още статии...
В началото