• По-голям шрифт
  • Шрифт по подразбиране
  • По-малък шрифт
Информация за гражданите
Информация за медицинските специалисти
Информация за фирмите
Начало
Новини - Предупреждения за граждани

Профилът полза/риск на толперизон* за перорално приложение се счита положителен само при възрастни пациенти със спастичност след инсулт. За инжекционно прилаганите форми профилът полза/риск е отрицателен.

Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) препоръча ограничения в употребата на толперизон, мускулен релаксант, разрешен за употреба в някои европейски страни за лечение на различни състояния, включващи спастичност, дължаща се на неврологични нарушения и мускулни спазми при заболявания на гръбначния стълб и големите стави.

Повече информация:

За пациенти

За медицински специалисти

 
Новини - Предупреждения за граждани

Уважаеми потребители на лекарствени продукти,

Предоставяме Ви в превод на български език изготвеното от Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) Указание за тълкуване на съобщенията за подозирани нежелани реакции към лекарствата.

Повече информация - за пациенти: Guide on ISCRs

 
Новини - Предупреждения за граждани

Предоставянето на данни за лекарствата от Държавите-членки и Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) става в съответствие с политиката за достъп до базата данни EudraVigilance* (база-данни на ЕМА за докладвани подозирани нежелани реакции във фаза на разработване на продукта и в постмаркетинговия период за лекарствените продукти на притежатели на разрешения за употреба от Европейското икономическо пространство).

На 31.05.2012 г. EMA започна публикуване на съобщения за подозирани нежелани лекарствени реакции, свързани с лекарства, разрешени за употреба в Европейското икономическо пространство на нова, определена за обществото интернет страница: www.adrreports.eu. Съобщенията се предоставят направо от базата данни за нежелани лекарствени реакции на ЕС – EudraVigilance и са един от многото видове данни, използвани от лекарствените регулаторни органи за проследяване на ползите и рисковете от лекарствата след разрешаването им за употреба. Откриването на страницата е част от непрекъснатите усилия на ЕМА да доказва откритостта и прозрачността на регулаторните процеси в ЕС и представлява ключова стъпка във внедряването на политиката за достъп до базата данни EudraVigilance.

Повече информация:

За пациенти

За медицински специалисти

 
Новини - Предупреждения за граждани

Уведомяваме Ви, че във връзка с постъпило съобщение от Австрийския регулаторен орган за разпространение по Интернет на неразрешен за употреба лекарствен продукт, ИАЛ предупреждава да не се употребява:

Ukrain 5mg/ml ampoules, производство на Nowicky Pharma, Austria.

Продуктът е прилаган при онкологични заболявания, но представлява заплаха за общественото здраве. Продуктът не е разрешен за употреба в нито една страна-членка на ЕС. Европейската комисия е отхвърлила заявлението за одобряването му като лекарство-сирак, а разрешението му за употреба в Украйна е суспендирано на 14.11.2011г. Австрийската агенция по лекарствата е извършила проверка в мощностите на производителя Nowicky Pharma и е установила несъответствия с изискванията на европейските нормативни разпоредби за производство на лекарствени продукти.

 
Новини - Предупреждения за граждани

До заявители на дарения по чл. 268а от ЗЛПХМ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

При подаване в ИАЛ на заявление за съгласуване на дарение на лекарствени продукти по реда на чл. 268а от ЗЛПХМ списъкът на лекарствените продукти включени в заявлението (търговско име и лекарствена форма на продукта, срок на годност, производител или притежател на разрешението за употреба, партиден номер, количества на лекарствения продукт, списък на бенефициентите) следва  да се представи и на електронен носител  (CD).

 
Още статии...
В началото