• По-голям шрифт
  • Шрифт по подразбиране
  • По-малък шрифт
Информация за гражданите
Информация за медицинските специалисти
Информация за фирмите
Начало
Важни съобщения

Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) предлага нов електронен обучителен курс във връзка с изпълнение на изискванията към Притежателите на разрешения за употреба (ПРУ) по чл. 57(2) на регламент 1235/2010 за предоставяне на информация за лекарствените продукти.

За изпълнение на едно от ключовите изисквания от новото европейско лекарствено законодателство, свързано с проследяването на лекарствената безопасност, ЕМА предложи нов електронен обучителен курс във връзка със задълженията към ПРУ по чл. 57(2) на регламент 1235/2010 за предоставяне на информация за лекарствените продукти. Курсът съдържа 6 модула. Достъпът до модулите, предоставен на 16.05.2012 г., е безплатен, а към началото на следващата седмица материалите ще могат да бъдат свалени и копирани.

След завършване на електронния курс, участниците ще могат да положат тест, оценяващ познанията им. Преди започване на процеса на електронното подаване на информацията поне един представител на всеки ПРУ трябва да бъде обучен и да положи успешно теста за оценка на знанията по Extended EudraVigilance Medicinal Product Dictionary (XEVMPD).

Текстът на пълното съобщение на ЕМА може да бъде намерен на следния интернет адрес:

European Medicines Agency launches new e-learning course for Article 57 (2) requirements on submission of information on medicines.

 
Важни съобщения

СТАНДАРТНИ ТЕРМИНИ за лекарствени форми, опаковки, запушалки, средства и методи за прилагане и пътища на въвеждане

На Интернет страницата на ИАЛ в раздели „Стандартни термини” и “Фармакопея”, съгласно Заповед № РД-09-256/15.5.2010 г. на министъра на здравеопазването е публикуван официалният превод на актуалните стандартни термини, одобрени от Комисията на Европейската фармакопея до 2 декември 2011 г.. Стандартните термини трябва да бъдат използвани както в заявлението и документацията за разрешаване за употреба, така и в информацията върху опаковките, в листовката и в кратката характеристика на лекарствените продукти.

В отделен списък с различни цветове са отбелязани промените на стандартните термини през последните 3 години.

 
Важни съобщения

Растителни вещества и растителни препарати, публикувани в 7-мото издание на Европейската фармакопея и допълнения 7.1-7.5 към него

На Интернет страницата на ИАЛ в раздел „Фармакопея” е публикуван списък с имената на български, латински и английски език на растителните вещества и растителни препарати в 7-мото издание на Европейската фармакопея и допълнения 7.1-7.5, съгласно Заповед № РД-09-256/15.5.2010 г. на министъра на здравеопазването.

Монографиите на растителните вещества и препарати в 7-мото издание на Европейската фармакопея са публикувани в отделна глава в том 1 на изданието или в допълненията към него.

 
Важни съобщения

На 10.11.2011г. бе подписан договор за безвъзмездна финансова помощ между Договарящия орган – Министерство на труда и социалната политика /МТСП/, чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти” и  Конкретния бенефициент - Изпълнителната агенция по лекарствата с рег.№  BG051PO001-6.2.14-0001-С0001 за „Създаване на електронна база данни на медицинските изделия, заплащани с обществени средства” по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, с което стартира работата по проекта.

Продължава

 
Важни съобщения

Във връзка с изменението на чл. 210 от ЗЛПХМ съгласно, който  мостри на лекарствени продукти могат да бъдат предоставяни от притежателите на разрешения за употреба и/или лицето по чл. 26, ал. 2 от ЗЛПХМ Ви уведомяваме следното:

На всеки 6-месечен период (към м. януари и към м. юли на текущата година) следва в ИАЛ да бъде подавана обобщена справка за предоставените мостри за периода, съгласно публикувания образец Справка за предоставени мостри от лекарствени продукти

 
Още статии...
В началото