Административни услуги

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Издаване на разрешение за реклама на лекарствени продукти

I. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина - чл. 252, ал. 1

II. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт.

Изпълнителен директор ИАЛ

III. Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката, адрес, адрес на електронната поща, телефони за връзка, работно време.

Дирекция "Правни, административно-финансови дейности и управление на качеството"/отдел УКАИО

Деловодство на ИАЛ

Ул. Дамян Груев № 8, ст. 103

Тел. 02/8903429; 02/8903430; 02/8903431

Работно време: 09:00 – 17:30 часа

IV. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи.

Необходими документи:

 1. Заявление по образец
 2. Проект на рекламата в 5 екземпляра;
 3. Литературни източници на използваните цитати, таблици или други материали, когато има такива;
 4. Документ за платена такса в размер, определен в Тарифата за таксите, които се събират по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина /обн.ДВ. бр.106 от 14.12.2007г./
 5. Нотариално заверено пълномощно от притежателя на разрешението за употреба, когато заявлението се подава от друго лице.

Процедура по предоставяне на административната услуга:

 1. Подаване в деловодството на заявлението и придружаващите документи;
 2. Административна обработка на документацията;
 3. Преглед на документацията от експертен съвет по реклама на лекарствени продукти.
 4. Изготвяне на експертиза по проекта на рекламата и становище до изпълнителния директор на ИАЛ.
 5. При положително или отрицателно становище се издава съответно разрешение за реклама на лекарствен продукт или мотивиран отказ от Изпълнителния директор на ИАЛ.

V. Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга.

Заявление за издаване на разрешение за реклама на лекарствени продукти

VI. Начини на заявяване на услугата.

 • Със заявление на гише в звено за административно обслужване
 • Със заявление по електронна поща
 • Със заявление по пощата

VII. Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя.

Едностранна комуникация: информация съгласно дефиницията за Ниво I и предоставяне на онлайн достъп до шаблони на електронни формуляри (II-ро ниво)

VIII. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт.

Без срок

IX. Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане.

Такса: Съгласно чл. 11 от тарифа за таксите, които се събират по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Начини на плащане:

 • По банков път

IBAN: BG85 UNCR 7630 3100 1128 90

BIC: UNCRBGSF

 • В касата на ИАЛ

             В брой или чрез ПОС – терминал.

X. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.

Министър на здравеопазването

XI. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.

Отказът се обжалва в 14 дневен срок по реда на АПК.

XII. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата.

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

XIII. Начини на получаване на резултата от услугата.

 • На място, където е заявено издаването
 • Чрез лицензиран пощенски оператор, като заявителя декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването на пощенската пратка, и е съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели.
 • Като препоръчана пощенска пратка.
SSL Certificates