Административни услуги

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Приемане на уведомление за разпространение на реклама предназначена за медицинските специалисти

I. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина - чл. 254а

II. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт.

Изпълнителен директор ИАЛ

III. Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката, адрес, адрес на електронната поща, телефони за връзка, работно време.

Дирекция "Правни, административно-финансови дейности и управление на качеството"/отдел УКАИО

Деловодство на ИАЛ

Ул. Дамян Груев № 8, ст. 103

Тел. 02/8903429; 02/8903430; 02/8903431

Работно време: 09:00 – 17:30 часа

IV. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи.

Необходими документи: 

  1. Уведомление по образец
  2. Проект на рекламата;
  3. Нотариално заверено пълномощно от притежателя на разрешението за употреба/ удостоверението за регистрация на лекарствения продукт, когато уведомлението се подава от друго лице.

Процедура по предоставяне на административната услуга:

  1. Подаване на уведомление по образец в деловодството на ИАЛ
  2. Административна обработка на услугата - Уведомлението се вписва във вътрешен регистър на уведомленията за разпространение на реклама предназначена за медицинските специалисти.

V. Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга.

Уведомление за разпространение на реклама предназначена за медицинските специалисти.

VI. Начини на заявяване на услугата.

  • С уведомление на гише в звеното за административно обслужване
  • С уведомление по пощата

VII. Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя.

Едностранна комуникация: информация съгласно дефиницията за Ниво I и предоставяне на онлайн достъп до шаблони на електронни формуляри (II-ро ниво)

VIII. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт.

Не се издава акт.

IX. Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане.

Безплатна услуга.

X. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.

Министър на здравеопазването

XI. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.

не

XII. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата.

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

XIII. Начини на получаване на резултата от услугата.

не

SSL Certificates