Административни услуги

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Издаване на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека

I. Наименование на административната услуга

Издаване на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека

ІI. Правно основание:

Процедурата е регламентирана в чл. 219 и следващи от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ).

III. Компетентен орган:

Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ)

IV. Заявител:

Физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец по българското законодателство или по законодателството на държава членка, което е сключило трудов договор или договор за управление на аптеката с магистър-фармацевт, а в предвидените по закона случаи – с помощник фармацевт, като на територията на Р България може да открие не повече от 4 аптеки.

V. Необходими документи

1. Съгласно чл. 228 от ЗЛПХМ:

 1. Заявление по образец;
 2. Данни за Единния идентификационен код на търговеца или кооперацията от Търговския регистър, а за дружествата, регистрирани в държава - членка на Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство – документ за актуална регистрация  по националното законодателство, издаден от компетентен орган на съответната държава на лицата по чл. 222, ал.1;
 3. Трудов договор или договор за управление на аптеката, сключен с магистър-фармацевт или помощник- фармацевт (оригинал или заверено копие);
 4. Копие от акта за създаване на лицата по чл. 222, ал.4 (лечебни заведения);
 5. Нотариално заверено копие на диплома за завършено висше образование на магистър-фармацевтът, посочен за ръководителя на аптеката;
 6. Нотариално заверено копие на трудова книжка или удостоверение за трудов стаж, издадено от последния работодател, от които да е видно, че магистър-фармацевтът, посочен за ръководител на аптеката има придобит трудов стаж в размер на повече от 1 година;
 7. .......................................;
 8. Медицинско свидетелство на магистър-фармацевта, съответно на помощник фармацевта, посочен за ръководител на аптеката(оригинал или нотариално заверено копие);
 9. Хигиенно заключение, издадено от съответната РЗИ (оригинал или нотариално заверено копие);
 10.   Декларация по забраните на ЗЛПХМ от лицето по чл. 222, ал.1;
 11.   Декларация за забраните по ЗЛПХМ от ръководителя на аптеката;
 12.   Документ за платена такса в размер, определен в тарифата по чл. 21, ал.2.

VI. Такси:

Таксата се внася в касата на ИАЛ или се превежда по банков път по сметката на ИАЛ.

Дължимата такса при издаване на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, която се открива в населено място с население под 10000 жители е в размер на 50 % от размера, определен в тарифата по чл. 21, ал.2

VII. Резултат от процедурата:

Издава се разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека / отказ за издаване на разрешението.

Разрешението/ отказът се връчва в Деловодство на ИАЛ лично на заявителя или на упълномощено от него лице.

 

Образци на документи:

1. Заявление за издаване на разрешение за откриване на аптека.

2. Образци на декларации.

SSL Certificates