Административни услуги

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Уведомление за дарение

Съгласно чл.268а, ал.1 от ЗЛПХМ дарения на лекарствени продукти от притежатели на разрешение за употреба, производители, търговци на едро и дребно и от Българския Червен кръст могат да се извършват само след подаване на уведомление (по утвърден образец) от дарителя до ИАЛ. Уведомлението се подава на хартиен и на електронен носител (CD).

Даренията се извършват при спазване на правилата за Добра дарителска практика на Световната здравна организация. Лечебните заведения и Българският Червен кръст уведомяват ИАЛ за получените дарения на лекарствени продукти в 7-дневен срок от получаването им.

За извършването на дарение на лекарствен продукт по молба на лечебно заведение, предназначен за лечение на конкретен пациент в животозастрашаващо състояние (съгласно чл.268а, ал.6 от ЗЛПХМ), дарителят уведомява ИАЛ в 7-дневен срок от извършването му, като дарението в този случай не може да надвишава количеството, необходимо за еднократен курс на лечение.

SSL Certificates