Административни услуги

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Регистрация на посредник в областта на лекарствените продукти на територията на Република България

I.Наименование на административната услуга:

Регистрация на посредник в областта на лекарствените продукти на територията на Република България.

II.Правно основание:

Процедурата е регламентирана в чл. 212а и сл. от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ)

III. Компетентен орган

Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по лекарствата /ИАЛ/

IV.Заявител:

Физическо или юридическо лице, регистрирано на като търговски посредник по смисъла на смисъла на Търговския закон на Република България

V. Необходими документи:

- Уведомление по образец, утвърден от изпълнителния директор на ИАЛ;

- Данни за Единния идентификационен код;

- Документ за платена такса в размер, определен в тарифата по чл. 21, ал.2 от ЗЛПХМ

VI. Такси:

Таксата се внася на касата на ИАЛ или се превежда по банков път по сметка на ИАЛ, като документът за платена държавна такса се заверява в счетоводството на ИАЛ.

VII. Резултати от процедурата:

Вписване в публичен регистър на лицата, които осъществяват посредничество в областта на лекарствените продукти.

Образци на документи, които се попълват за предоставянето на административната услуга:

Уведомление по образец

SSL Certificates