Административни услуги

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Регистрация на производители, вносители или търговци на едро с активни вещества на територията на Република България.

I. Наименование на административната услуга:

Регистрация на производители, вносители или търговци на едро с активни вещества на територията на Република България.

II. Правно основание:

Процедурата е регламентирана в чл. 167а, чл. 167б и сл. от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ)

III. Компетентен орган

Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по лекарствата /ИАЛ/

IV.Заявител:

Физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец по законодателството на държава членка.

V. Необходими документи:

- Заявление по образец, утвърден от Изпълнителния директор на ИАЛ;

- Данни за единния идентификационен код на търговеца, а за дружествата регистрирани в държава членка - документ за актуална регистрация по националното законодателство, издаден от компетентен орган на съответната държава;

- Документ за платена такса по чл. 21, ал. 2 от ЗЛПХМ.

VI. Такси:

Таксата се внася на касата на ИАЛ или се превежда по банков път по сметка на ИАЛ, като документът за платена държавна такса се заверява в счетоводството на ИАЛ.

VII. Резултати от процедурата:

Вписване в публичния регистър на вносителите, производителите и търговците на едро с активни вещества на територията на Република България.

Образци на документи, които се попълват за предоставянето на административната услуга:

   Заявление по образец;

   Регистрационна форма за производител, вносител или търговец на едро с активни вещества.

SSL Certificates