ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Конкурс за една длъжност младши експерт в отдел Оценка на качеството, предклинична и клинична документация на дирекция Разрешения за употреба на лекарствени продукти

Класиране на кандидатите от първо до трето място от конкурс за длъжността младши експерт в отдел „ Оценка на качеството, предклинична и клинична документация” на дирекция „ Разрешения за употреба на лекарствени продукти“ :

 Място в класирането  Име на кандидата
 ПЪРВО  Михаела Тужарова
 ВТОРО  Луиза Соколова
 ТРЕТО  Кристина Дедикова

 

 

Списък на допуснати и недопуснати кандидати за конкурс за една длъжност младши експерт в отдел ОКПКД на дирекция РУЛП

I. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:

а) Допуска до конкурс следните кандидати:

 1. Иглика Каменова Обрешкова- вх. №-ИАЛ-41014/05.10.2020г.
 2. Нели Димитрова Димитрова- вх. №-ИАЛ-40809/02.10.2020г.
 3. Луиза Любомирова Соколова- вх. №-ИАЛ-40565/02.10.2020г.
 4. Петя Стоянова Борисова- вх. №-ИАЛ-40462/01.10.2020г.
 5. Кристина Любенова Борисова- вх. №-ИАЛ-40263/01.10.2020г.
 6. Михаела Йовчева Тужарова- вх. №-ИАЛ-40242/01.10.2020г.
 7. Кристина Цветкова Дедикова- вх. №-ИАЛ-40057/30.09.2020г.
 8. Мария Валентинова Христова- вх. №-ИАЛ-39534/28.09.2020г.
 9. Георги Борисов Драганов- вх. №-ИАЛ-39945/29.09.2020г.
 10. Борис Кръстев Рангелов- вх. №-ИАЛ-39486/28.09.2020г.

Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на 21.10.2020г. от 10 часа в сградата на ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА, гр. София, ул.“ Дамян Груев“ №8 за провеждане на практически изпит.

Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждането на практическия изпит.

Носенето на защитни маски за лице в сградата на Изпълнителна агенция по лекарствата е задължително!

б) Не се допускат до конкурс следните кандидати: НЯМА

Препоръчителна литература:

 1. Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по лекарствата
 2. Закон за държавния служител,
 3. Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина, Глава трета: Пускане на пазара на лекарствени продукти

Председател: Л. Тодорова, директор на дирекция РУЛП /П/

II. Система за определяне на резултатите на участниците в конкурсната процедура.

В съответствие с обявлението на Изпълнителна агенция по лекарствата начинът за провеждане на конкурсната процедура е:

1. Практически изпит;

2. Интервю.

Първи етап - практически изпит.

Целта на практически изпит е да се преценяват уменията за справяне с конкретни задачи, които са свързани с изпълнението на длъжността. По този начин се преценява и владеенето на английски език от кандидатите.

 1. Конкурсната комисия поставя една и съща писмена задача на кандидатите, като практическите умения на всеки кандидат при изпълнението на задачата се оценяват най-малко от двама от членовете на комисията по 5-степенна скала. Оценката на всеки кандидат е средноаритметична от оценките на проверяващите.
 2. Времето за провеждане на практическият изпит е 60 минути.
 3. До участие в интервюто се допускат кандидати, чийто резултат от практическия изпит е най-малко „4“. Те се уведомяват чрез електронна поща за датата, мястото и часа на провеждането му.
 4. Коефициент, с който ще се умножава резултатът на кандидатите при провеждане на интервюто „5”,

Втори етап – интервю.

Целта на интервюто е да се прецени в каква степен кандидатите притежават професионалните и деловите качества, необходими за изпълнението на длъжността.

1. За провеждането на интервюто комисията формулира въпроси, които се задават на всички кандидати, по следните компетентности:

 • Аналитична компетентност;
 • Ориентация към резултати;
 • Работа в екип;
 • Комуникативна компетентност;
 • Фокус към клиента (вътрешен/външен);
 • Професионална компетентност;
 • Дигитална компетентност.

2. Времето за провеждане на интервюто с всеки кандидат е до 10 минути.

3. Всеки член на конкурсната комисия преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала за съответните критерии и попълва формуляр, съгласно приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители – за експертни длъжности.

4. Всеки член на конкурсната комисия определя резултата на съответния кандидат като изчислява средноаритметична величина от оценките на отделните критерии.

5. Общият резултат от интервюто на всеки кандидат е средноаритметична величина от оценките на членовете на конкурсната комисия.

6. Минималния резултат, при който кандидата ще се счита за успешно издържал интервюто е 4.00.

7. Коефициент, с който ще се умножава резултатът на кандидатите при провеждане на интервюто „5”,

III. Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при провеждането на конкурса от практическия изпит и от интервюто, умножени с определените коефициенти.

Кандидатите получили резултат под 4.00 на интервюто няма да имат сформиран окончателен резултат и няма да участват в крайното класиране.

 

 

 О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

О Б Я В Я В А

Конкурс за една длъжност младши експерт в отдел „ Оценка на качеството, предклинична и клинична документация” на дирекция „ Разрешения за употреба на лекарствени продукти"

Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

 • минимални:

- Образователно-квалификационна степен - “ професионален бакалавър”;

- Професионален опит – не се изисква/ V-ти младши ранг.

 • специфични: няма
 • допълнителни умения и квалификация:

- Предпочитана специалност, по която е придобито образованието: Медицина, Фармация, Химия, Биология, Молекулярна биология, Биотехнологии, Химични технологии, Химически науки;

- Компютърна грамотност - работа с програмни продукти на Microsoft Office;

- Работно ниво на владеене на английски език;

Начин на провеждане на конкурса:

 • практически изпит
 • интервю

Необходими документи:

 • Заявление за участие в конкурс /Приложение № 3 към Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл)/;
 • Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
 • Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, която се изисква за длъжността;
 • Копия от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит и/или придобития ранг (ако притежават такива);
 • Копия от документи, удостоверяващи компютърна грамотност и ниво на владеене на английски език (ако притежават такива);
 • Автобиография/ CV;

 

В 11-дневен срок от публикуването на обявлението кандидатите да представят в ИАЛ между 09.00 часа и 17.00 часа – гр. София, ул. „Дамян Груев” № 8, стая № 103 лично или чрез пълномощник:

Документите може да се подадат по електронен път, като в този случай заявлението и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg

Описание на длъжността:

Подпомага дейността по оценка на документацията по разрешаване за употреба на лекарствени продукти.

Минимален размер на основната заплата за длъжността – 610 лв.

Размер на основната заплата за първа степен от 610 лв. до 1600 лв., като индивидуалният размер ще бъде определен при назначаването, в съответствие с изискванията на чл. 67, ал. 4 от ЗДСл и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

Copyright © 2016 Bulgarian Drug Agency.
All Rights Reserved.