ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Конкурс за длъжността младши експерт в отдел „Оценка на качеството, предклинична и клинична документация“ на дирекция "Разрешения за употреба на лекарствени продукти"

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител, чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

О Б Я В Я В А:

Конкурс за длъжността младши експерт в отдел „Оценка на качеството, предклинична и клинична документация“ на дирекция "Разрешения за употреба на лекарствени продукти" – 1 щатна бройка по служебно правоотношение.

Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

• минимални:

- Образователно-квалификационна степен –професионален бакалавър;

- Професионален опит – не се изисква/V младши ранг;

• специфични: няма

• допълнителни умения и квалификация:

- Предпочитана специалност, по която е придобито образованието: Медицина, Фармация, Химия, Биология, Биотехнологии;

- Владеене на английски език.

Начин на провеждане на конкурса:

• практически изпит

• интервю

Необходими документи:

• Заявление за участие в конкурс /Приложение № 3 към Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл)/;

• Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;

• Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, която се изисква за длъжността;

• Копия от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит и/или придобития ранг (ако притежават такива);

• Копия от документи, удостоверяващи ниво на владеене на английски език (ако притежават такива);

• Автобиография/ CV;

Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

Кандидатите да представят посочените документи в 10-дневен срок от публикуването на обявлението в ИАЛ – гр. София, ул. “Дамян Груев” №8, стая №103, между 09.00 часа и 17.30 часа, лично или чрез пълномощник.

Документите може да се подадат и по електронен път, като в този случай заявлението и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл. следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис и изпратени на email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg

Когато кандидатът е отбелязал в заявлението, че е преминал срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, същият се ползва с предимство при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура, съгласно чл. 14, ал.4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители.

Описание на длъжността:

Подпомага дейността по осигуряване законосъобразното, правилното и в срок протичане на процедурата по оценка на документацията по разрешаване за употреба на лекарствени продукти по национални и международни (взаимно признаване и децентрализирани) процедури; оценка на документацията по подновяване на разрешаване за употреба на лекарствени продукти по национални и международни (взаимно признаване и децентрализирани) процедури; по промяна на разрешаване за употреба на лекарствени продукти по национални и международни (взаимно признаване и децентрализирани) процедури; оценка на документацията по разрешаване на паралелен внос и промяна на разрешението за паралелен внос.

Минимален размер на основната заплата за длъжността – 700 лв.

Размер на основната заплата за първа степен от 700 лв. до 1600 лв., като индивидуалният размер ще бъде определен при назначаването, в съответствие с изискванията на чл. 67, ал. 4 от ЗДСл и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

Copyright © 2016 Bulgarian Drug Agency.
All Rights Reserved.