ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Конкурс за длъжността главен експерт в отдел „Правно осигуряване, човешки ресурси и международно сътрудничество” на дирекция “Правни, административно-финансови дейности и управление на качеството” - 1 щатна бройка по служебно правоотношение

Списък на класираните кандидати от първо до трето място от проведения конкурс за длъжността „главен експерт” в отдел „Правно осигуряване, човешки ресурси и международно сътрудничество” на дирекция “Правни, административно-финансови дейности и управление на качеството”

В изпълнение на чл. 44, ал. 1 и ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, конкурсната комисия извърши следното класиране:

- Първо място: Георги Маринов                     

- Второ място: Людмила Тодорова

 

 

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността главен експерт в отдел „Правно осигуряване, човешки ресурси и международно сътрудничество” на дирекция “Правни, административно-финансови дейности и управление на качеството” – 1 щатна бройка по служебно правоотношение

I. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:

 • Допуска до конкурс следните кандидати:

1. Георги Валентинов Маринов – вх. № ЧР-0095/13.07.2022 г.

2. Людмила Радкова Тодорова – вх. № ЧР-0096/13.07.2022 г.

Посочените допуснати кандидати трябва да се явят за решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност (тест)  на 10.08.2022 г. от 11:00 ч. в сградата на Изпълнителна агенция по лекарствата.

Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждането на теста. 

 • Не се допускат до конкурс следните кандидати: НЯМА

Препоръчителна литература:

 1. Закон за държавния служител
 2. Закон за администрацията
 3. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация
 4. Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина
 5. Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по лекарствата
 6. Етичен кодекс на служителите в Изпълнителна агенция по лекарствата
 7. https://www.ema.europa.eu/en/about-us/what-we-do
 8. https://www.ema.europa.eu/en/about-us/who-we-are

Интервюто с издържалите теста кандидати, ще се проведе на 10.08.2022 г. от 14:30 часа в сградата на Изпълнителна агенция по лекарствата.

Председател:  В. Гергова – началник на отдел ПОЧРМС, дирекция ПАФДУК    /П/

II. Система за определяне на резултатите на участниците в конкурсната процедура

В съответствие с обявлението на Изпълнителна агенция по лекарствата начинът за провеждане  на конкурсната процедура е:

1.Решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност;

2. Интервю

Първи етап – решаване на тест:

Целта на теста е да бъдат проверени знанията и уменията на всеки кандидат да се справя със задачи, които са свързани със задълженията на съответната длъжност.

1. Конкурсната комисия изготвя три различни варианта на тест, които съдържат 20 затворени въпроса с един възможен верен отговор. Всеки въпрос носи по една точка при верен отговор. Липсата на отговор не носи точки. Минималните точки, при които тестът ще се счита за успешно издържан са 15 точки (или 15 верни отговора), което е равно на оценка 4.00. За всеки следващ верен отговор оценката се образува, както следва: 

Точки      Оценка

20             5.00

19             4.80

18             4.60

17             4.40

16             4.20

15             4.00

Максималният резултат от решаването на теста е 5.00.

2. Времето за решаването на теста  е 40 минути.

3. След обявяване на началото на провеждането на конкурса един от кандидатите изтегля чрез жребий един от вариантите на тест и го обявява на всички кандидати.

4. Кандидатът отбелязва буквата на верния отговор като я зачертава със знака „Х”. Няма право да поправя, дописва или изтрива вече избран отговор, както и да отбелязва повече от един верен отговор на всеки отделен въпрос. В тези случаи ще се счита, че на съответния въпрос е отговорено невярно.

5. До участие в интервюто се допускат кандидати, чиято оценка е минимум 4.00. Те се уведомяват чрез електронна поща за датата, мястото и часа на провеждането му.

6. Отговорите на въпросите от теста на всеки кандидат се проверяват от членовете на комисията.

7. Коефициент, с който  ще се умножава резултатът на кандидатите при провеждане на теста - „4“.

Втори етап – интервю:

Целта на интервюто е да се прецени в каква степен кандидатите притежават професионалните и деловите качества, необходими за изпълнението на длъжността.

1. За провеждането на интервюто комисията формулира въпроси, които се задават на всички кандидати, по следните компетентности:

 • Аналитична компетентност
 • Ориентация към резултати
 • Работа в екип
 • Комуникативна компетентност
 • Фокус към клиента (вътрешен/външен)
 • Професионална компетентност
 • Дигитална компетентност

2. Времето за провеждане на интервюто с всеки кандидат е до 15 минути.

3. Всеки член на комисията преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала за съответните критерии и попълва формуляр съгласно приложение № 5 към чл. 42, ал.4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители - за експертните длъжности.

4. Всеки член на конкурсната комисия определя резултата на съответния кандидат като изчислява средноаритметична величина от оценките на отделните критерии.

5. Общият резултат от интервюто на всеки кандидат е средноаритметична величина от оценките на членовете на конкурсната комисия.

6. Минималния резултат, при който кандидата ще се счита за успешно издържал интервюто е 4.00.

7. Коефициент, с който ще се умножава резултатът на кандидатите при провеждане на интервюто - „5“.

III. Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при провеждането на конкурса от теста за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност, и от интервюто, умножени с определените коефициенти.

Кандидатите получили резултат под 4.00 на интервюто няма да имат сформиран окончателен резултат и няма да участват в крайното класиране.

25.07.2022 г.

 


О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител, чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

О Б Я В Я В А:

Конкурс за длъжността главен експерт в отдел „Правно осигуряване, човешки ресурси и международно сътрудничество” на дирекция “Правни, административно-финансови дейности и управление на качеството” – 1 щатна бройка по служебно правоотношение.

Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

 • минимални:

- Образователно-квалификационна степен – бакалавър;

- Професионален опит – 3 години /IV младши ранг;

 • специфични: няма
 • допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:
 • Придобита образователно-квалификационна степен от професионално направление: социални, стопански и правни науки

- Владеене на английски език.

Начин на провеждане на конкурса:

 • решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност;
 • интервю

Необходими документи:

 • Заявление за участие в конкурс /Приложение № 3 към Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл)/;
 • Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
 • Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, която се изисква за длъжността;
 • Копия от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит и/или придобития ранг;
 • Копия от документи, удостоверяващи ниво на владеене на английски език (ако притежават такива);
 • Автобиография/ CV;

Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

Кандидатите да представят посочените документи в 10-дневен срок от публикуването на обявлението в ИАЛ – гр. София, ул. “Дамян Груев” №8, стая №103, между 09.00 часа и 17.30 часа, лично или чрез пълномощник.

Документите може да се подадат и по електронен път, като в този случай заявлението и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл. следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис и изпратени на email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg.

Когато кандидатът е отбелязал в заявлението, че е преминал срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, същият се ползва с предимство при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура, съгласно чл. 14, ал.4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители.

Описание на длъжността:

Осъществяване на дейности:

 • по подготовка на задграничните командировки;
 • от протоколен характер на ИАЛ и дейностите по международно сътрудничество;
 • по проучване на възможности за външно финансиране.

Минимален размер на основната заплата за длъжността – 740 лв.

Размер на основната заплата за първа степен - от 740 лв. до 1950 лв. При назначаване индивидуалната основна месечна заплата ще бъде определена в рамките на минималния и максималния размер на основната месечна заплата за съответното ниво и степен за длъжността съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за заплатите на служителите на Изпълнителна агенция по лекарствата.

Copyright © 2016 Bulgarian Drug Agency.
All Rights Reserved.