ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Конкурси 2011 г.

23.09.2011
Конкурс за длъжността “Главен експерт” в отдел „Инспекции и нежелани реакции”, дирекция „Контрол на трансфузионната система”

Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

 • минимални:

- образователно-квалификационна степен - “бакалавър”

- професионален опит – 3 години и/или придобит IV младши ранг

 • допълнителни:

- компютърна грамотност

 • предимство:

- придобита образователно-квалификационна степен от професионално направление “биология” или „хуманна медицина”

 Начин на провеждане на конкурса:

 • практически изпит
 • интервю

Необходими документи:

 • Заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)/;
 • Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;
 • Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, която се изисква за длъжността;
 • Копие от документите, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит и/или придобития ранг;
 • Копия от документи, удостоверяващи компютърна грамотност (ако притежават такива);
 • Копие от диплома с образователно-квалификационна степен от професионално направление биология или хуманна медицина (ако притежават такава).

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 14-дневен срок от публикуването на обявлението в деловодството на Изпълнителна агенция по лекарствата, ул. “Дамян Груев” № 8, стая № 103.

Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло във фоайето на ИАЛ – ул. “Дамян Груев” № 8 и на Интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg.

Описание на длъжността:

Осъществява дейности по трансфузионния надзор, събирането и анализа на сериозните инциденти и сериозни нежелани реакции, свързани с вземането и приложението на кръвта и кръвните съставки, както и контрол върху лечебните заведения по чл.15 от ЗККК по отношение на спазване на изискванията  на ЗККК, на наредба №9 от 2006 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Трансфузионна хематология”, на правилата за Добра лабораторна практика и Добра производствена практика.

Основна заплата за длъжността – до 580.00 лв.          

Публикувана на 23.09.2011 г.