ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „ЕЛЕНА ДИМИТРОВА - МЕДИКО“

Със заповед № ЗОА-0777/02.10.2020 г. e прекратено Разрешение за откриване на аптека № 4276-НА/17.04.2001 г. за лекарствени продукти, открита на адрес: гр. София, ул. ,,Ами Буe“ 10, Магазин 8, издадено на „ЕЛЕНА ДИМИТРОВА - МЕДИКО“ ЕТ, с ръководител магистър-фармацевт Елена Димитрова Иванова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg