ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Конкурс за една длъжност младши експерт в отдел “Лекарствена информация“, дирекция „Лекарствена информация и неинтервенционални проучвания"

Списък на класираните кандидати от първо до трето място от проведения конкурс за длъжността „младши експерт“ В отдел „Лекарствена информация” на дирекция „Лекарствена информация и неинтервенционални проучвания”

В изпълнение на чл. 44, ал. 1 и ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, конкурсната комисия извърши следното класиране:

- Първо място: Кристина Борисова       

 


Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за една длъжност младши експерт в отдел „Лекарствена информация” на дирекция „Лекарствена информация и неинтервенционални проучвания”

I. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:

а) Допуска до конкурс за длъжност младши експерт в отдел “Лекарствена информация“, дирекция „Лекарствена информация и неинтервенционални проучвания" следните кандидати:

1. Благовест Ангелов Кьосев – вх. № ЧР-0125/03.09.2021 г.

2. Владислав Драгиша Ранчич – вх. № ЧР-0124/03.09.2021 г.

3. Кристина Любенова Борисова – вх. № ЧР-0122/01.09.2021 г.

Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на 29.09.2021 г. от 10.00 ч. в сградата на Изпълнителна агенция по лекарствата - гр. София, ул. „Дамян Груев“ №8, за провеждане на практически изпит.

Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждането на практическия изпит.

Носенето на защитни маски за лице в сградата на Изпълнителна агенция по лекарствата е задължително.

б) Не се допускат до конкурс следните кандидати: НЯМА

Препоръчителна литература:

1. Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина

2. Наредба № 38 от 13 септември 2007 г. за изискванията към данните върху опаковките и в листовките на лекарствените продукти

3. Подмодул Templates /темплейти/ на модул Product Information /продуктова информация/ на уебсайта на Eвропейската агенция по лекарствата

4. Указания при изготвяне на българската версия на Product Information /продуктова информация/ на лекарствените продукти, обект на Централизираната процедура на ЕС

Председател: - Р. Кулаксъзова-Жекова - директор на дирекция ЛИНП /П/

II. Система за определяне на резултатите на участниците в конкурсната процедура

В съответствие с обявлението на Изпълнителна агенция по лекарствата начинът за провеждане на конкурсната процедура е:

1. Практически изпит

2. Интервю

Първи етап – практически изпит:

Целта на практическия изпит е да се преценяват уменията за справяне с конкретни задачи, които са свързани с изпълнението на длъжността. По този начин се преценява и владеенето на английски език от кандидатите.

1. Конкурсната комисия поставя една и съща писмена задача на кандидатите, като практическите умения на всеки кандидат при изпълнението на задачата се оценяват най-малко от двама от членовете на комисията по 5-степенна скала. Оценката на всеки кандидат е средноаритметична от оценките на проверяващите.

2. Времето за провеждане на практическия изпит е 120 минути.

3. До участие в интервюто се допускат кандидати, чийто резултат от практическия изпит е най-малко 4.00. Те се уведомяват чрез електронна поща за датата, мястото и часа на провеждането му.

4. Коефициент, с който ще се умножава резултатът на кандидатите при провеждане на практическия изпит – „5“

Втори етап – интервю:

Целта на интервюто е да се прецени в каква степен кандидатите притежават професионалните и деловите качества, необходими за изпълнението на длъжността.

1. За провеждането на интервюто комисията формулира въпроси, които се задават на всички кандидати, по следните компетентности:

•Аналитична компетентност

•Ориентация към резултати

•Работа в екип

•Комуникативна компетентност

•Фокус към клиента (вътрешен/външен)

•Професионална компетентност

•Дигитална компетентност

2. Времето за провеждане на интервюто с всеки кандидат е до 10 минути.

3. Всеки член на комисията преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала за съответните критерии и попълва формуляр съгласно приложение № 5 към чл. 42, ал.4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители - за експертните длъжности.

4. Всеки член на конкурсната комисия определя резултата на съответния кандидат като изчислява средноаритметична величина от оценките на отделните критерии.

5. Общият резултат от интервюто на всеки кандидат е средноаритметична величина от оценките на членовете на конкурсната комисия.

6. Минималния резултат, при който кандидата ще се счита за успешно издържал интервюто, е 4.00.

7. Коефициент, с който ще се умножава резултатът на кандидатите при провеждане на интервюто - „5“.

III. Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при провеждането на конкурса от практическия изпит и от интервюто, умножени с определените коефициенти.

Кандидатите, получили резултат под 4.00 на интервюто, няма да имат сформиран окончателен резултат и няма да участват в крайното класиране.

 


О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител, чл.13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

О Б Я В Я В А  

Конкурс за една длъжност младши експерт в отдел “Лекарствена информация“, дирекция „Лекарствена информация и неинтервенционални проучвания"

 Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

 • минимални:

- Образователно-квалификационна степен - “ професионален бакалавър”;

- Професионален опит – не се изисква / V младши ранг.

 • специфични: няма
 • допълнителни умения и квалификация:

- Предпочитана специалност, по която е придобито образованието: Медицина, Фармация, Биология, Стоматология, Здравни грижи;

- Владеене на английски език

Начин на провеждане на конкурса:

 • практически изпит
 • интервю

Необходими документи:

 • Заявление за участие в конкурс /Приложение №3 към Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл.);
 • Декларация по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл.;
 • Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, която се изисква за длъжността;
 • Копия от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит и/или придобития ранг (ако притежават такива);
 • Копия от документи, удостоверяващи компютърна грамотност и ниво на владеене на английски език (ако притежават такива);
 • Автобиография/ CV;

Кандидатите да представят посочените документи в 14-дневен срок от публикуването на обявлението в ИАЛ – гр. София, ул. “Дамян Груев” №8, стая №103, между 09.00 часа и 17.30 часа, лично или чрез пълномощник.

Документите може да се подадат и по електронен път, като в този случай заявлението и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл. следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис и изпратени на email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg.

Когато кандидатът е отбелязал в заявлението, че е преминал срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, същият се ползва с предимство при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура, съгласно чл. 14, ал.4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители.

Описание на длъжността:

Лингвистична и стилистична проверка на лекарствената информация за лекарствени продукти, обект на регулаторни дейности във връзка с централизираната процедура на Европейския съюз или процедура по сезиране, съгласно одобрените образци на ЕМА. Оценка на лекарствената информация /кратка характеристика на продукта, опаковка, листовка и др./ по национални и международни процедури за разрешаване за употреба. Оценка на документацията по чл.215, ал.2, т.6, т.7 и т.8, буква “а“ от ЗЛПХМ за паралелен внос.

Изготвяне и разпространяване на регулаторна информация за лекарствени продукти.

 

Минимален размер на основната заплата за длъжността – 700 лв.

Размер на основната заплата за първа степен от 700 лв. до 1600 лв., като индивидуалният размер ще бъде определен при назначаването, в съответствие с изискванията на чл. 67, ал. 4 от ЗДСл и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

Copyright © 2016 Bulgarian Drug Agency.
All Rights Reserved.