ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Нормативни актове

Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по лекарствата

Приет с ПМС № 169 от 02.07.2009 г.

Обн. ДВ. бр.52 от 10 Юли 2009г., изм. ДВ. бр.69 от 28 Август 2009г., изм. ДВ. бр.5 от 14 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.83 от 25 Октомври 2011г., доп. ДВ. бр.22 от 16 Март 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.7 от 25 Януари 2013г., изм. ДВ. бр.30 от 26 Март 2013г., изм. ДВ. бр.24 от 18 Март 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.74 от 5 Септември 2014г., изм. ДВ. бр.84 от 10 Октомври 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.44 от 16 Юни 2015г., доп. ДВ. бр.60 от 25 Юли 2017г.

Тарифа за таксите, които се събират по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Приета с ПМС № 296 от 4.12.2007 г., (Обн. ДВ. бр.106 от 14 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.102 от 30 Декември 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.39 от 22 Май 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.61 от 25 Юли 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.9 от 2 Февруари 2016г.)

ТАРИФА за таксите, които се събират по Закона за медицинските изделия

Одобрена с ПМС № 339 от 9.12.2011 г., (обн., ДВ, бр. 99 от 16.12.2011 г., в сила от 16.12.2011 г.)


Подзаконови актове към Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Наредби към Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Наредба № 27 от 15 юни 2007 г. за изискванията към данните и документацията за разрешаване за употреба и регистрация на лекарствени продукти

Издадена от министъра на здравеопазването Обн. ДВ. бр.54 от 3 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.33 от 30 Април 2010г., изм. ДВ. бр.47 от 21 Юни 2011г., изм. ДВ. бр.25 от 20 Март 2018г.

Заявление за разрешаване за употреба на лекарствен продукт (юни 2011)

Заявление за разрешаване за употреба на лекарствен продукт (юни 2011)

Заявление за разрешаване за употреба/регистрация на хомеопатичен лекарствен продукт (юни 2011)

Заявление за разрешаване за употреба/регистрация на хомеопатичен лекарствен продукт (юни 2011)

Приложение № 2 към чл. 7, ал. 1, т. 1, буква "а" (март 2018 г.)

Приложение № 2.1 към чл. 7, ал. 1, т. 1, буква "а" (юни 2011)

Приложение № 2.2 към чл. 7, ал. 1, т. 1, буква "а" (юни 2011)

Приложение № 2.3 към чл. 7, ал. 1, т. 1, буква "а" (юни 2011)

Приложение № 3 към чл. 7, ал. 1, т. 1, буква "б"  (юни 2011)

Приложение № 4 към чл. 7, ал. 1, т. 1, буква "в" (юни 2011)

Приложение № 4.1 към чл. 7, ал. 1, т. 1, буква "в" (юни 2011)

Приложение № 4.2 към чл. 7, ал. 1, т. 1, буква "в" (юни 2011)

Приложение № 4.3 към чл. 7, ал. 1, т. 1, буква "в" (юни 2011)

Приложение № 4.4 към чл. 7, ал. 1, т. 1, буква "в" (юни 2011)

Приложение № 5 към чл. 7, ал. 1, т. 1, буква "г" (юни 2011)

Приложение № 6 към чл. 7, ал. 1, т. 1, буква "д" (юни 2011)

Приложение № 6.1 към чл. 7, ал. 1, т. 1, буква "д" (юни 2011)

Приложение № 7 към чл. 7, ал. 4 (юни 2011)

Приложение № 8 към чл. 7, ал. 5 (юни 2011)

Приложение № 9 към чл. 9 (юни 2011)

Приложение № 10 към чл. 10 (юни 2011)

Приложение № 11 към чл. 17, ал. 2 (юни 2011)

Заявление за промяна на разрешението за употреба/удостоверението за регистрация на лекарствен продукт  (юли 2013)

Заявление за промяна на разрешението за употреба/удостоверението за регистрация на лекарствен продукт (юли 2013)

Приложение № 14 към чл. 17, ал. 6 (юни 2011)

Заявление за изменение (юни 2011)

Заявление за изменение (юни 2011)

Заявление за прехвърляне на правата върху разрешение за употреба на лекарствен продукт (юни 2011)

Заявление за прехвърляне на правата върху разрешение за употреба на лекарствен продукт (юни 2011)

Приложение № 17 към чл. 19, т. 2 (юни 2011)

Заявление за подновяване на разрешението за употреба (март 2013)

Заявление за подновяване на разрешението за употреба (март 2013)

Приложение № 19 към чл. 20, т. 2 (юни 2011)

Приложение № 20 към § 3 (юни 2011)

Приложение № 21 към чл. 15а (юни 2011)

Приложение № 22 към чл. 15а (юни 2011)

Application to the Bulgarian Drug Agency - Bulgaria as Reference Member State in the mutual recognition (MRP)/decentralised (DC) procedures

Application to the Bulgarian Drug Agency - Bulgaria as Reference Member State in the mutual recognition (MRP)/decentralised (DC) procedures

Наредба №3 от 4 март 2008 г. за критериите за класификация на лекарствените продукти и изискванията към документацията за извършване на промяна в класификацията
Издадена от Министерството на здравеопазването, обн. ДВ. бр.28 от 14 Март 2008г.

НАРЕДБА № 9 на МЗ за условията и реда за блокиране и изтегляне на лекарствени продукти, показали несъответствие с изискванията за качество, безопасност и ефикасност

Издадена от Министерството на здравеопазването, обн. ДВ. бр.45 от 13 Май 2008г.

Наредба № 10 от 17 ноември 2011 г. за условията и реда за лечение с неразрешени за употреба в Република България лекарствени продукти, както и за условията и реда за включване, промени, изключване и доставка на лекарствени продукти от списъка по чл. 266А, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Издадена от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 95 от 2.12.2011 г., доп., бр. 24 от 12.03.2013 г.

Наредба №1 от 25.01.2012 г. за изискванията към рекламата на лекарствените продукти

Издадена от министъра на здравеопазването, обн. ДВ, бр. 10 от 3.02.2012 г.

Наредба №15 от 17 април 2009 г. за условията за издаване на разрешение за производство/внос и принципите и изискванията за добра производствена практика на всички видове лекарствени продукти, на лекарствени продукти за клинично изпитване и на активни вещества

Издадена от Министерството на здравеопазването. Обн. ДВ бр. 38 от 22 май 2009 г., изм. и доп., бр. 35 от 12.04.2013 г.

Европейско ръководство по Добра Производствена Практика (неофициален превод)

Наредба № 28 на МЗ от 14 декември 2000 г. за условията и реда за унищожаването, преработването или използването за други цели на лекарствата

Обн. ДВ бр. 106 от 22 декември 2000 г.

Наредба № 29 от 9 декември 2008 г. за условията и реда за организация на работата в дрогерията

Издадена от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 109 от 23.12.2008 г., изм. и доп., бр. 2 от 6.01.2012 г.

Наредба № 31 от 12 август 2007 г. за определяне на правилата за добра клинична практика
Издадена от министъра на здравеопазването Обн. ДВ. бр.67 от 17 Август 2007г., изм. и доп. ДВ. бр.14 от 17 Февруари 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.77 от 4 Октомври 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.25 от 20 Март 2018г.

Наредба № 35 от 22 август 2007 г. за условията, реда и изискванията към документацията за издаване на сертификат за освобождаване на партида лекарствен продукт от Изпълнителната агенция по лекарствата

Издадена от Министерството на здравеопазването (Обн. ДВ. бр.71 от 31 Август 2007г.)

Наредба № 36 от 22 август 2007 г. за условията и реда за вземане на проби за държавен контрол върху лекарствени продукти, извършване на изпитванията и заплащането им

Издадена от Министерството на здравеопазването (Обн. ДВ. бр.71 от 31 Август 2007г.)

Наредба № 38 от 13 септември 2007 г. за изискванията към данните върху опаковките и листовките на лекарствените продукти

Издадена от Министерството на здравеопазването (Обн. ДВ. бр.77 от 25 Септември 2007г.)

Наредба №39 от 13 септември 2007 г. за принципите и изискванията за добрата дистрибуторска практика

Издадена от Министерството на здравеопазването (Обн. ДВ. бр.77 от 25 Септември 2007г., изм. ДВ. бр.16 от 26 Февруари 2010г.)

Ръководство от 5 ноември 2013 година за добра дистрибуторска практика при търговията с лекарствени продукти за хуманна употреба

Ръководство от 19 март 2015 година относно принципите на добра дистрибуторска практика при активни вещества за лекарствени продукти за хуманна употреба (2015/С 95/01)

НАРЕДБА № 28 ОТ 9 ДЕКЕМВРИ 2008 Г. ЗА УСТРОЙСТВОТО, РЕДА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТАТА НА АПТЕКИТЕ И НОМЕНКЛАТУРАТА НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ

Издадена от Министерството на здравеопазването (Обн. ДВ. бр.109 от 23 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.67 от 27 Август 2010г., изм. ДВ. бр.2 от 6 Януари 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.81 от 20 Октомври 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.24 от 21 Март 2017г.)

НАРЕДБА № 4 ОТ 4 МАРТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДПИСВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ

Издадена от министъра на здравеопазването, (Обн. ДВ. бр.21 от 20 Март 2009г., изм. ДВ. бр.91 от 17 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.94 от 29 Ноември 2011г., изм. ДВ. бр.2 от 6 Януари 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.81 от 17 Септември 2013г., изм. ДВ. бр.104 от 3 Декември 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.15 от 21 Февруари 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.68 от 15 Август 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.95 от 18 Ноември 2014г., изм. ДВ. бр.91 от 18 Ноември 2016г.)

НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, както и на лекарствени продукти за здравни дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето (Загл. изм. - ДВ, бр. 67 от 2011 г., изм. и доп., бр. 48 от 2014 г., доп. - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.)

(Обн. ДВ. бр.24 от 31 Март 2009г., изм. ДВ. бр.34 от 8 Май 2009г., изм. ДВ. бр.38 от 22 Май 2009г., изм. ДВ. бр.40 от 29 Май 2009г., изм. ДВ. бр.9 от 2 Февруари 2010г., изм. ДВ. бр.67 от 30 Август 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.48 от 10 Юни 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.30 от 24 Април 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.62 от 14 Август 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.44 от 10 Юни 2016г.)

Подзаконови актове към Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането

Наредби към Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането

НАРЕДБА № 9 ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ"

Обн. ДВ. бр.42 от 23 Май 2006г., изм. ДВ. бр.37 от 8 Май 2007г., изм. ДВ. бр.92 от 23 Ноември 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.37 от 17 Май 2016г.

НАРЕДБА № 28 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТРИ КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА ПО ЗАКОНА ЗА КРЪВТА, КРЪВОДАРЯВАНЕТО И КРЪВОПРЕЛИВАНЕТО (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 39 ОТ 2007 Г.)

Издадена от Министерството на здравеопазването; Обн. ДВ. бр.68 от 3 Август 2004г., изм. ДВ. бр.39 от 15 Май 2007г.

НАРЕДБА № 29 ОТ 19 ЮЛИ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ, ОБРАБОТВАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ОТ РЕГИСТЪРА ПО ЧЛ. 36 ОТ ЗАКОНА ЗА КРЪВТА, КРЪВОДАРЯВАНЕТО И КРЪВОПРЕЛИВАНЕТО И ЗА ФОРМИТЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА

Издадена от Министерството на здравеопазването; Обн. ДВ. бр.82 от 21 Септември 2004г.

НАРЕДБА №26 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНСПЕКЦИИ В ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ДЕЙНОСТИ ПО ЗАКОНА ЗА КРЪВТА, КРЪВОДАРЯВАНЕТО И КРЪВОПРЕЛИВАНЕТО (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 37 ОТ 2007 Г.)

Издадена от Министерството на здравеопазването; Обн. ДВ. бр.68 от 3 Август 2004г., изм. ДВ. бр.37 от 8 Май 2007г.

НАРЕДБА № 5 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ВЗЕМАНЕ, ДИАГНОСТИЦИРАНЕ, ПРЕРАБОТВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА КРЪВ И КРЪВНИ СЪСТАВКИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 37 ОТ 2007 Г.)

Издадена от Министерството на здравеопазването; Обн. ДВ. бр.13 от 8 Февруари 2005г., изм. ДВ. бр.37 от 8 Май 2007г., изм., бр. 98 от 11.12.2012 г.

НАРЕДБА № 8 ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ ОТ УПОТРЕБА, УНИЩОЖАВАНЕ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УЧЕБНИ ИЛИ НАУЧНО-МЕДИЦИНСКИ НУЖДИ НА КРЪВ И КРЪВНИ СЪСТАВКИ

Издадена от Министерството на здравеопазването; Обн. ДВ. бр.24 от 20 Март 2007г.

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗМЕЗДЯВАНЕ И ОСТОЙНОСТЯВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ВЗЕМАНЕ, ДИАГНОСТИКА И ПРЕРАБОТКА НА КРЪВ И КРЪВНИ СЪСТАВКИ, ЗА СТИМУЛИРАНЕТО, ОРГАНИЗИРАНЕТО И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ С КРЪВОДАРЯВАНЕТО, И ЗА РЕДА И ЦЕНИТЕ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА КРЪВТА И КРЪВНИТЕ СЪСТАВКИ

Приета с ПМС № 113 от 16.05.2007 г.; Обн. ДВ. бр.42 от 29 Май 2007г., изм. ДВ. бр.24 от 4 Март 2008г 

НАРЕДБА № 18 ОТ 10 ЮНИ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДИАГНОСТИКА, ПРЕРАБОТКА И СЪХРАНЕНИЕ НА КРЪВ И КРЪВНИ СЪСТАВКИ И КАЧЕСТВОТО НА КРЪВТА ОТ ВНОС

Издадена от Министерството на здравеопазването; в сила от 06.07.2004 г.; Обн. ДВ. бр.58 от 6 Юли 2004г., изм., бр. 64 от 19.08.2011 г., в сила от 01.07.2011 г.

Подзаконови актове към Закона за медицинските изделия

Наредби към Закона за медицинските изделия

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА СПИСЪК НА МЕДИЦИНСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ ПО ЧЛ. 30А ОТ ЗАКОНА ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТОЙНОСТТА, ДО КОЯТО ТЕ СЕ ЗАПЛАЩАТ

Приета с ПМС № 364 от 23.12.2011 г., обн., ДВ, бр. 104 от 27.12.2011 г., в сила от 1.01.2012 г., изм., бр. 74 от 23.08.2013 г., в сила от 1.07.2013 г., изм. и доп., бр. 76 от 12.09.2014 г., бр. 35 от 15.05.2015 г., в сила от 15.05.2015 г.

НАРЕДБА № 25 ОТ 10 НОЕМВРИ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПУСКАНЕ В ДЕЙСТВИЕ НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ БЕЗ НАЛИЧИЕ НА УСЛОВИЯТА ПО ЧЛ. 8 ОТ ЗАКОНА ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ

Издадена от Министерството на здравеопазването, обн. ДВ бр. 99 от 18 ноември 2008 г.

НАРЕДБА № 22 ОТ 14 ОКТОМВРИ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА БЛОКИРАНЕ, ИЗТЕГЛЯНЕ И/ИЛИ УНИЩОЖАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ

Издадена от Министерството на здравеопазването, обн. ДВ бр. 97 от 11 ноември 2008 г.

НАРЕДБА № 7 от 5 АВГУСТ 2008 г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЗЕМАНЕ НА ОБРАЗЦИ И ПРОБИ ОТ МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ

Издадена от министъра на здравеопазването и министъра на икономиката и енергетиката, обн. ДВ, бр. 72 от 15.08.2008 г.

НАРЕДБА № 10 ОТ 2008 Г. ЗА ДОКУМЕНТАЦИЯТА, ПРЕДСТАВЯНА ОТ ГЛАВНИЯ/ КООРДИНИРАЩИЯ ИЗСЛЕДОВАТЕЛ ИЛИ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТАНОВИЩЕ ОТ СЪОТВЕТНАТА КОМИСИЯ ПО ЕТИКА И ЗА ПРОЦЕДУРАТА ПО ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА МЕДИЦИНСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ В ХОДА НА КЛИНИЧНОТО ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕТО НА КЛИНИЧНИТЕ ДАННИ ОТ ИЗПИТВАНЕТО (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 31 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 21.03.2010 Г.)

Издадена от Министерството на здравеопазването, обн. ДВ. бр.46 от 16 Май 2008г., изм. ДВ. бр.31 от 24 Април 2009г.

НАРЕДБА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО СЪС СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА АКТИВНИ ИМПЛАНТИРУЕМИ МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ

Приета с ПМС № 185 от 31.07.2007 г. (Обн. ДВ. бр.65 от 10 Август 2007г., изм. ДВ. бр.106 от 12 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.69 от 2 Септември 2016г.)

НАРЕДБА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО СЪС СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА ИН ВИТРО ДИАГНОСТИЧНИТЕ МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ

Приета с ПМС № 184 от 31.07.2007 г. (Обн. ДВ. бр.65 от 10 Август 2007г., доп. ДВ. бр.46 от 19 Юни 2012г., изм. ДВ. бр.69 от 2 Септември 2016г.)

НАРЕДБА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО СЪС СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ

Приета с ПМС № 186 от 31.07.2007 г. (Обн. ДВ. бр.65 от 10 Август 2007г., изм. ДВ. бр.106 от 12 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.69 от 2 Септември 2016г.)

Закони

ЗАКОНИ

Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина

Обн., ДВ, бр. 31 от 13.04.2007 г., в сила от 13.04.2007 г., изм., бр. 19 от 22.02.2008 г.; Решение № 5 на Конституционния съд на РБ от 10.07.2008 г. - бр. 65 от 22.07.2008 г.; изм. и доп., бр. 71 от 12.08.2008 г., в сила от 12.08.2008 г., изм., бр. 10 от 6.02.2009 г., в сила от 29.01.2009 г., изм. и доп., бр. 23 от 27.03.2009 г., в сила от 30.03.2009 г., бр. 41 от 2.06.2009 г., в сила от 2.06.2009 г., доп., бр. 88 от 6.11.2009 г., в сила от 6.11.2009 г., изм. и доп., бр. 102 от 22.12.2009 г., в сила от 22.12.2009 г., изм., бр. 59 от 31.07.2010 г., в сила от 31.07.2010 г., бр. 98 от 14.12.2010 г., в сила от 1.01.2011 г., бр. 9 от 28.01.2011 г., изм. и доп., бр. 12 от 8.02.2011 г., в сила от 8.02.2011 г., бр. 60 от 5.08.2011 г., в сила от 5.08.2011 г., изм., бр. 61 от 9.08.2011 г., в сила от 10.11.2011 г., бр. 38 от 18.05.2012 г., в сила от 1.07.2012 г., доп., бр. 60 от 7.08.2012 г., в сила от 7.08.2012 г., изм. и доп., бр. 102 от 21.12.2012 г., в сила от 21.12.2012 г., изм., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г., доп., бр. 1 от 3.01.2014 г., в сила от 3.01.2014 г., изм. и доп., бр. 18 от 4.03.2014 г., изм. с Решение № 1 на КС на РБ от 29.01.2015 г. - бр. 12 от 13.02.2015 г.; изм. и доп., бр. 48 от 27.06.2015 г.,изм. ДВ. бр.43 от 7 Юни 2016г.

Закон за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането

(Обн., ДВ, бр. 102 от 21.11.2003 г., доп., бр. 70 от 10.08.2004 г., в сила от 1.01.2005 г., изм., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм. и доп., бр. 65 от 11.08.2006 г., в сила от 11.08.2006 г., изм., бр. 31 от 13.04.2007 г., в сила от 13.04.2007 г., доп., бр. 41 от 2.06.2009 г., в сила от 2.06.2009 г., изм., бр. 74 от 15.09.2009 г., в сила от 15.09.2009 г., бр. 59 от 31.07.2010 г., в сила от 31.07.2010 г., бр. 98 от 14.12.2010 г., в сила от 1.01.2011 г., бр. 60 от 5.08.2011 г., в сила от 5.08.2011 г., бр. 38 от 18.05.2012 г., в сила от 1.07.2012 г., изм. и доп., бр. 54 от 17.07.2012 г., изм., бр. 68 от 2.08.2013 г., в сила от 2.08.2013 г.)

Закон за медицинските изделия

В сила от 12.06.2007 г. Обн. ДВ. бр.46 от 12 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.110 от 30 Декември 2008г., изм. ДВ.  бр.41 от 2 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.98 от 14 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.39 от 20 Май 2011г., изм. ДВ. бр.60 от 5 Август 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.54 от 17 Юли 2012г., доп. ДВ. бр.84 от 2 Ноември 2012г., изм. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.38 от 26 Май 2015г., изм. ДВ. бр.14 от 19 Февруари 2016г., изм. ДВ. бр.43 от 7 Юни 2016г.

Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси

Обн. ДВ. бр.10 от 4 Февруари 2000г., изм. ДВ. бр.91 от 25 Септември 2002г., изм. ДВ. бр.86 от 30 Септември 2003г., изм. ДВ. бр.114 от 30 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.100 от 13 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.101 от 16 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.95 от 24 Ноември 2006г., изм. ДВ. бр.82 от 12 Октомври 2007г., изм. ДВ. бр.110 от 30 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.63 от 13 Август 2010г., изм. ДВ. бр.98 от 14 Декември 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.84 от 2 Ноември 2012г., изм. ДВ. бр.61 от 25 Юли 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.102 от 29 Декември 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.12 от 3 Февруари 2017г.