ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Комисия за оценка на риска при проследяване на лекарствената безопасност

Комисия за оценка на риска при проследяване на лекарствена безопасност

 

Със Заповед № ЗОА-0990 от 31.12.2020 г. на Изпълнителния директор на ИАЛ е определен състава на Комисията за оценка на риска при проследяване на лекарствена безопасност по чл. 47, ал. 1, т. 8 от ЗЛПХМ

Председател: Д-р Мария Попова - директор на Дирекция “Контрол на лекарствената употреба“, ИАЛ, представител на Република България в PRAC към Европейската агенция по лекарствата;

Зам. председател: Розалина Кулаксъзова-Жекова - Директор на Дирекция “Лекарствена информация и неинтервенционални изпитвания“, ИАЛ;

Членове:

 1. Проф. Д-р Мила Власковска - председател на КЛП, представител на България в CHMP;
 2. Доц. д-р Мария Желязкова-Савова - Медицински университет - гр. Варна, Катедра по предклинична и клинична фармакология;
 3. Проф. д-р Иванка Костадинова, дм - Медицински университет - гр. Пловдив, Катедра по фармакология и клинична фармакология към Фармацевтичен факултет;
 4. Проф.д-р Илко Гетов - преподавател към Катедра по Социална фармация на Фармацевтичен факулет към Медицински университет-гр. София, председател на Бъгарски фармацевтичен съюз;
 5. Доц.д-р Маргарита Бояджиева - началник на Клиника по токсикология, УМБАЛСМ “Н.И.Пирогов“ ЕАД- гр. София;
 6. Доц. д-р Емил Гачев - ръководител на Клиника по клинична фармакология и терапия към Медицински университет –гр. София;
 7. Доц. д-р Любомир Дурмишев - дерматолог в кожна клиника УМБАЛ “Александровска„-гр. София;
 8. Доц. д-р Милка Нашар, дф - Катедра “Биохимия,молекулна медицина и нутригеномика“, Факултет по фармация, Медицински университет - гр. Варна;
 9. Маг. фарм. Радина Димитрова - главен експерт в отдел «ОКПКД», в Дирекция “РУЛП“, ИАЛ;

Секретари:

 1. Ина Георгиева - главен инспектор в отдел «Лекарствена безопасност», Дирекция НПИ, ИАЛ
 2. Маг. фарм. Анна Маринова - главен експерт в отдел «Лекарствена безопасност, Дирекция ПЛБКИ, ИАЛ