ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Списък на експертите по чл. 47, ал. 6 от ЗЛПХМ извън състава на комисиите по чл. 47, ал. 1.

ПРИЛОЖЕНИЕ към ЗАПОВЕД № А-12-0142/16.02.2012 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ИАЛ

Списък на експертите по чл. 47, ал. 6 от ЗЛПХМ извън състава на комисиите по чл. 47, ал. 1.