ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Комисия за лекарствени продукти за модерни терапии

Комисия за лекарствени продукти за модерни терапии

Със Заповед № ЗОА-0999 от 31.12.2020 г. на Изпълнителния директор на ИАЛ е определен състава на Комисията за лекарствени продукти за модерни терапии по чл. 47, ал. 1, т. 7 от ЗЛПХМ

Председател: проф. д-р Димитър Терзииванов, дмн – СУ „Св. Климент Охридски“, Медицински факултет, Университетска болница „Лозенец“.

Заместник-председател:

Членове:

 1. проф. Генка Петрова, дфн – Мeдицински университет - София, Фармацевтичен факултет;
 2. проф. д-р Любомир Спасов, дм - национален консултант по трансплантология;
 3. проф. д-р Георги Михайлов, дм - национален консултант по клинична хематология;
 4. проф. д-р Драга Тончева - национален консултант по медицинска генетика;
 5. доц. д-р Иво Петров - национален консултант по инвазивна кардиология
 6. проф. д-р Иван Миланов, дмн - национален консултант по нервни болести
 7. проф. д-р Елисавета Наумова, дмн - национален консултант по клинична имунология;
 8. проф. д-р Андрей Маринович Йотов, дмн, национален консултант по ортопедия и травматология;
 9. Мери Пейчева - директор Дирекция ”Правни, административни-финансови дейности и управление на качеството“, ИАЛ;
 10. маг. фарм. Розалина Кулаксъзова – Директор на Дирекция „Лекарствена информация и неинтервенционални проучвания“, ИАЛ;
 11. д-р Евелина Шумкова – главен експерт, Дирекция „Лекарствена информация и неинтервенционални проучвания“, ИАЛ;

Секретар: маг. фарм. Емилия Стоянова - главен експерт, Дирекция „Лекарствена информация и неинтервенционални проучвания“, ИАЛ;