ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Комисия за лекарствени продукти

Комисия за лекарствени продукти

Със Заповед № ЗОА-0144/28.02.2023 г. е определен състава на Комисия за лекарствени продукти по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗЛПХМ

Председател: член кореспондент проф. д-р Мила Власковска - Медицински факултет към Медицински университет-София

Заместник-председател: д-р Любина Тодорова - Директор на Дирекция Разрешения за употреба на лекарствени продукти в ИАЛ

Членове:

1. Проф. д-р Огнян Георгиев -УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, гр. София

2. Доц. Румен Николов - Медицински Факултет към МУ - София

3. Проф. Калоян Георгиев, дфн - Фармацевтичен Факултет към МУ - Варна

4. Доц. д-р Йорданка Узунова - УМБАЛ „Лозенец“ ЕАД

5. Проф. д-р Тодор Кантарджиев, дмн - ЕС по микробиология към МЗ

6. Проф. д-р Вихра Миланова - УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, гр. София

7. Проф. д-р Златимир Коларов, дмн - УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, гр. София

8. Проф. д-р Здравко Каменов, дмн - УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, гр. София

9. Проф. д-р Людмила Матова, дмн - УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, гр. София

10. Проф. д-р Нина Гочева - УМБАЛ „Софиямед“ ООД, гр. София

11. Проф. Данка Обрешкова - Панкова, дм, дфн - Фармацевтичен факултет към МУ - Плевен

12. Проф. д-р Васил Хаджидеков - УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, гр. София

13. Проф. д-р Йорданка Узунова - УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, гр. София

14. Проф. Венета Божинова - Чамова, дм - МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД, гр. София

15. Проф. Маргарита Касърова - Трайкова, дф - Фармацевтичен факултет към МУ - Пловдив

16. Проф. д-р Людмил Пейчев, дм - Ръководител Катедра по „Фармакология, токсикология и фармакотерапия“ към МУ - Пловдив

17. Доц. д-р Галя Ставрева, дм – Медицински Университет - Плевен

18. Мери Пейчева - Директор на Дирекция Правни, административно-финансови дейности и управление на качеството в ИАЛ.

Секретар: Вержиния Кафалджиева - главен експерт в отдел Оценка на качеството, предклинична и клинична документация, Дирекция „Разрешения за употреба на лекарствени продукти“ в ИАЛ.

Настоящата заповед отменя Заповед № ЗОА-0988/30.12.2020 г.

Заседания

20.11.2023 г.

Дневен ред

Протокол от заседанието


18.09.2023 г.

Дневен ред

Протокол от заседанието


24.07.2023 г.

Дневен ред

Протокол от заседанието


26.06.2023 г.

Дневен ред

Протокол от заседанието


24.04.2023 г.

Дневен ред

Протокол от заседанието


27.03.2023 г.

Дневен ред

Протокол от заседанието


27.02.2023 г.

Дневен ред

Протокол от заседанието


30.01.2023 г.

Дневен ред

Протокол от заседанието