ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Комисия за лекарствени продукти

Комисия за лекарствени продукти

Със Заповед № ЗОА-0144/28.02.2023г. е определен състава на Комисия за лекарствени продукти по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗЛПХМ

Председател: член кореспондент проф. д-р Мила Власковска - Медицински факултет към Медицински университет-София;

Заместник-председател: д-р Любина Тодорова - Директор на Дирекция Разрешения за употреба на лекарствени продукти в ИАЛ;

Членове:

          1.  Проф. д-р Огнян Георгиев -УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, гр. София;

          2.  Доц. Румен Николов - Медицински Факултет към МУ- София;

          3.  Проф. Калоян Георгиев, дфн - Фармацевтичен Факултет към МУ- Варна;

          4.  Доц. д-р Йорданка Узунова - УМБАЛ „Лозенец“ ЕАД;

          5. Проф. д-р Тодор Кантарджиев, дмн - ЕС по микробиология към МЗ;

          6.  Проф. д-р Вихра Миланова - УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, гр. София;

          7.  Проф. д-р Златимир Коларов, дмн - УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, гр. София;

          8.  Проф. д-р Здравко Каменов, дмн - УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, гр. София;

          9.  Проф. д-р Людмила Матова, дмн - УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, гр. София;

         10. Проф. д-р Нина Гочева - УМБАЛ „Софиямед“ ООД, гр. София;

         11. Проф. Данка Обрешкова - Панкова, дм, дфн - Фармацевтичен факултет към МУ- Плевен;

         12. Проф. д-р Васил Хаджидеков - УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, гр. София;

         13. Проф. д-р Йорданка Узунова - УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, гр. София;

         14. Проф. Венета Божинова - Чамова, дм - МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД, гр. София;

         15. Проф. Маргарита Касърова - Трайкова, дф - Фармацевтичен факултет към МУ - Пловдив;

         16.  Проф. д-р Людмил Пейчев, дм - Ръководител Катедра по „Фармакология, токсикология и фармакотерапия“ към МУ- Пловдив;

         17.  Доц. д-р Галя Ставрева, дм – Медицински Университет - Плевен;

         18.  Мери Пейчева - Директор на Дирекция Правни, административно-финансови дейности и управление на качеството в ИАЛ.

          Секретар: Вержиния Кафалджиева- главен експерт в отдел Оценка на качеството, предклинична и клинична документация, Дирекция „Разрешения за употреба на лекарствени продукти“ в ИАЛ.

       Настоящата заповед отменя Заповед № ЗОА-0988/30.12.2020г.