ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Комисия за растителни лекарствени продукти

Комисия за растителни лекарствени продукти

Със Заповед № ЗОА - 0145/28.02.2023 г. е определен състава на Комисията за растителни лекарствени продукти по чл. 47, ал. 1, т. 4 от ЗЛПХМ:

Председател: Проф. Илина Кръстева, дфн - Фармацевтичен Факултет към Медицински Университет - София;

Заместник председател: Дафна Маринкева - главен експерт в отдел „Оценка на качеството, предклинична и клинична документация“, ДРУЛП, ИАЛ.

Членове:

         1.  Доц. Албена Телчарова - Михайловска, дм -  Катедра „Педиатрия“, Медицински университет-София и СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев” в Клиника по детска ревматология и кардиология;        

         2. Доц. д-р Ирина Николова, дм - Фармацевтичен Факултет към Медицински Университет - София;

         3. Проф. Милен Димитров, дф - Фармацевтичен Факултет към Медицински Университет - София;

         4.  Д-р Елка Мишева - Маркова - УМБАЛ „Св. Анна“ АД;

         5. Проф. Илиана Йонкова, дфн, - Ръководител Катедра „Фармакогнозия“, Фармацевтичен Факултет към Медицински Университет - София;

         6. Проф. д-р Людмил Пейчев, дм - Ръководител Катедра „Фармакология, токсикология и фармакотерапия“ към Медицински Университет - Пловдив;

         7. Доц. Станислав Георгиев, дф - Катедра „Фармацевтични науки“, Фармацевтичен Факултет към Медицински Университет - Пловдив.

Секретар: маг. фарм. Венелин Георгиев - главен експерт в Отдел Оценка на качеството, предклинична и клинична документация, Дирекция РУЛП.

Настоящата заповед отменя заповед № ЗОА-1000/31.12.2020г.

Заседания

12.10.2023 г.

Дневен ред

Протокол от заседанието