ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Комисия за растителни лекарствени продукти

Комисия за растителни лекарствени продукти

Със Заповед № ЗОА-1000 от 31.12.2020 г. на Изпълнителния директор на ИАЛ е определен състава на Комисията за растителни лекарствени продукти по чл. 47, ал. 1, т. 4 от ЗЛПХМ:

Председател: Доц. Илина Николаева Манова – ФФ към МУ, гр. София

Членове:

  1. Д-р Васил Венциславов Шишков, Клиника по пневмология към ВМА.
  2. Д-р Албена Любенова Телчарова, Специализирана болница за активно лечение на детски болести към МА, София.
  3. Доц. д-р Ирина Николова – ФФ към МУ, гр. София.
  4. Доц. Милен Димитров - ФФ към МУ, гр. София.
  5. Д-р Елка Мишева – Маркова – УМБАЛ „Св. Ана“.
  6. Проф. Илиана Илиева Йонкова, дфн, ръководител на катедра „Фармакология“, ФФ към МУ, гр. София;
  7. Проф. д-р Людмил Пейчев Пейчев, дм, мзм –декан на ФФ към МУ- гр. Пловдив.
  8. Доц. Добри Иванов, дб, ръководител катедра „Биология“, Факултет по фармация, Медицински университет - Варна.
  9. Доц. Станислав Георгиев, дф, Факултет по фармация, Медицински факултет – Пловдив.

Секретар: Дафна Владимирова Маринкева – главен експерт в отдел „Оценка на качеството, предклинична и клинична документация“, ДРУЛП, ИАЛ.