ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Комисия за имунологични лекарствени продукти

Комисия за имунологични лекарствени продукти

Със Заповед № ЗОА-1001 от 31.12.2020 г. на Изпълнителния директор на ИАЛ е определен състава на Комисията за имунологични лекарствени продукти по чл. 47, ал. 1, т. 2 от ЗЛПХМ

Председател: чл. кор. проф. д-р Иван Митов, дмн – ръководител на университетска катедра „Медицинска микробиология“, декан на Медицински факултет, Медицински университет-София.

Заместник-председател: Людмил Антонов – главен експерт в отдел „Оценка на качеството, предклинична и клинична документация“, Дирекция „Разрешения за употреба на лекарствени продукти“ в ИАЛ.

Членове:

  1. проф. д-р Пенка Переновска, дм – Клиника по педиатрия, УМБАЛ „Александровска“ ЕАД;
  2. проф. д-р Тодор Попов – алерголог, катедра „Клиника по професионални заболявания“ в УМБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕАД;
  3. проф. Славина Сурчева – фармаколог, Катедра „Фармакология и токсикология“, Медицински факултет, Медицински университет-София;
  4. доц. д-р Дончо Пейчев, дм – началник на Отделение по клинична хематология в Национална специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания;
  5.  доц. д-р Евелина Пазванска – Отделение за анестезиология и интензивно лечение, „IV МБАЛ-София“ АД;
  6. д-р Радосвета Филипова – Министерство на здравеопазването;
  7. д-р Тихомир Мустаков – алерголог в Клиника по клинична алергология, УМБАЛ „Александровска“ ЕАД.

Секретар: Ивелина Терзиева - главен експерт в отдел „Оценка на качеството, предклинична и клинична документация“, Дирекция „Разрешения за употреба на лекарствени продукти“ в ИАЛ.

Заседания

 01.11.2023 г.

Дневен ред

Протокол от заседанието


 29.03.2023 г.

Дневен ред

Протокол от заседанието