ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Комисия за хомеопатични лекарствени продукти

Комисия за хомеопатични лекарствени продукти

Със Заповед № ЗОА-0341/20.06.2023г. е определен състава на Комисия по хомеопатични лекарствени продукти по чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗЛПХМ, както следва:

Председател: Анри Анжел Аструг - Медицински Университет - София.

Зам. председател: маг. фарм. Дафна Владимирова Маринкева - гл. експерт, oтдел "Оценка на качеството, предклинична и клинична документация" в Дирекция “Разрешения за употреба на лекарствени продукти“, ИАЛ.

Членове:

  1. Проф. д-р Дарина Найденова Христова, д.м. - Mедицински Университет - Варна;
  2. Проф. д-р Ирина Николова Николова, д.м. - Фармацевтичен факултет, Медицински Университет - София;
  3. Маг. фарм. Венцислав Илиев Илиев - началник на отдел “Клинични изпитвания“ в Дирекция "Проследяване на лекарствената безопасност и клинични изпитвания"; ИАЛ;
  4. Проф. д-р Ива Стефанова Христова - Национален център по заразни и паразитни болести;
  5. Д-р Кирил Добрев Добрев - Тракийски Университет - Стара Загора,
  6. Д-р Татяна Матева Матева - Иванова, Медицински Университет - Варна;
  7. Д-р Петко Стоянов Загорчев - “МБАЛ - Шумен“ АД.

Секретар: маг. фарм. Венелин Георгиев - главен експерт в отдел „Оценка  на качеството, предклинична и клинична документация“ в Дирекция „Разрешения за употреба на лекарствени продукти“, ИАЛ.

       Настоящата заповед отменя Заповед № ЗОА-0994/31.12.2020г. и Заповед № ЗОА-0146/28.02.2023г.

Заседания

19.05.2023 г.

Дневен ред

Протокол от заседанието