ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Комисия по определяне на принадлежност на лекарствени продукти

Заявление за определяне на принадлежност на продукт

Със Заповед № А-17-0007 от 09.01.2017г.,  на Изпълнителния директор на ИАЛ,  изм. със Заповеди №  А/17-0773/08.11.2017г. и № ЗОА-0478/03.08.2018г.е определен съставът на Комисия по определяне на принадлежност на лекарствени продукти:

Председател: Розалина Кулаксъзова – директор на дирекция „Лекарствена информация и неинтервенционални проучвания“

Заместник-председател: Мери Пейчева – директор на дирекция „Правни, административно-финансови дейности и управление на качеството“

Членове:

  1. Д-р Констанца Ангелова, дм – Национален център по обществено здраве и анализи.
  2. Д-р Нелия Микушинска – Министерство на здравеопазването;
  3. Проф. Данка Обрешкова, дф – Фармацевтичен факултет, МУ-София;
  4. Д-р Румяна Йорданова – Българска агенция по безопасност на храните;
  5. Проф. д-р Донка Байкова, дм – специалист по хранене и диететика, ФОЗ, МУ-София;
  6. Тодор Даракчиев – началник на отдел „Надзор и инспекции“, ДНПИ, ИАЛ;
  7. Дафна Владимирова  Маринкева – главен експерт в отдел „Оценка на качеството, предклинична и клинична документация“, ДРУЛП, ИАЛ;
  8. Проф. Веселка Дулева, дм – Национален център по обществено здраве и анализи;
  9. Веска Гергова – гл. юрисконсулт в отдел „Правно осигуряване, човешки ресурси и международно сътрудничество“, ДПАФДУК, ИАЛ;

10.Доц. Анна Тодорова, дф- ръководител УС към катедра „ Фармацевтични науки и фармацевтичен  мениджмънт“, Факултет по фармация, Медицински факултет- Варна.

 

Секретар: Светослава Ханджиева – младши експерт в отдел „Неинтервенционални проучвания“ в Дирекция “Лекарствена информация и неинтервенционални проучвания“, ИАЛ.