ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

До заявители на дарения по чл. 268а от ЗЛПХМ

До заявители на дарения по чл. 268а от ЗЛПХМ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

При подаване в ИАЛ на заявление за съгласуване на дарение на лекарствени продукти по реда на чл. 268а от ЗЛПХМ списъкът на лекарствените продукти включени в заявлението (търговско име и лекарствена форма на продукта, срок на годност, производител или притежател на разрешението за употреба, партиден номер, количества на лекарствения продукт, списък на бенефициентите) следва  да се представи и на електронен носител  (CD).