ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

SCOPE

Проект SCOPE

През 2013 г. Европейската комисия стартира проекта SCOPE (Strengthening Collaborations for Operating Pharmacovigilance in Europe – „Подпомагане на взаимодействието при проследяване на лекарствената безопасност в Европа“). Министерство на здравеопазването делегира на Изпълнителна агенция по лекарствата права за участие от името на Р. България в проекта.

Проектът SCOPЕ е с продължителност 3 години (2013-2016 година) и цели подпомагане на Националните компетентни органи (НКО) в имплементирането на новото законодателство в сферата на лекарствената безопасност, влязло в сила през юни 2012 година. Финансиран е от Consumers, Health and Food Executive Agency (Изпълнителна агенция – Потребители, Здраве, Храни) към Европейската комисия с принос от страните членки. Чрез проекта ще се събере информация и експертиза за това как националните компетентни органи на страните членки упрявляват системите си за проследяване на лекарствената безопасност. Използвяйки тази информация, чрез проекта ще се разработят и предоставят ръководства и обучения по ключови аспекти на дейностите по проследяване на лекарствената безопасност, както и примери на добри практики. Посредством този подход SCOPE цели използването на последователен подход от страните членки в европейската мрежа при проследяването на лекарствената безопасности комуникацията, което ще доведе до по пълноценно опазване на общественото здраве.

Проектът SCOPE е разделен на 8 работни пакети. Три от работните пакети са посветени на практически аспекти на проекта – координация, разпространение на информация и оценка.

Другите пет работни пакети се фокусират върху теми, свързани с лекарствената безопасност и целят доставянето на конкретни и измерими цели за подобряване изпълнението тези дейности.

Р. България е активна страна по Работен пакет 7 с фокус върху разработването на общи стандарти за качество на системите по проследяване на лекарствената безопасност.

Допълнителна информация за проекта SCOPE е налична под формата на брошура, която може да бъде изтеглена оттук.