ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ЧИРИТА” ЕООД

Със заповед № ЗОА-0010/09.01.2018 г. e прекратено Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти IV-P-T-EU-134/22.08.2014 г., издадено на „ЧИРИТА” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Сливница 2200, област София, община Сливница, бул. „Паисий Хилендарски“ № 8.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg.