ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ФЕАР ТРЕЙД“ ООД

Със заповед № ЗОА-0114/21.02.2018 г. e отнето Разрешение № АП-364/27.03.2013 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Герман, ул. „Патриарх Герман“ № 90, издадено на „ФЕАР ТРЕЙД“ ООД и с ръководител маг.-фарм. Румянка Богомилова Митева, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg.