ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „КАЛИНОВИ 2003“ ООД

Със заповед № ЗОА-0025/16.01.2018 г. e прекратено Разрешение № 3746-1/21.08.2015 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. „Радовиш“ № 33, издадено на „Калинови 2003“ ООД и с ръководител маг.-фарм. Марияна Кирилова Иванова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg.