ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО„СКАЙФАРМ“ ЕООД

Със заповед № ЗОА-0018/15.01.2018 г. e прекратено Разрешение № АП-999/19.05.2015 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, район Лозенец, ул. „Козяк“ № 21А, издадено на „СКАЙФАРМ“ ЕООД и с ръководител маг.-фарм. Петя Искренова Лефтерова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg.