ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ФАРМАЦИЯ 2012“ ЕООД

Със заповед № ЗОА-0077/08.02.2018 г. e прекратено Разрешение № АП-1067-1-М/16.10.2015 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 135 , издадено на „Фармация 2012“ ЕООД и с ръководител магистър-фармацевт Десислава Стоянова Стоянова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg.