ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „ИВАНС-ИВАН НИКОЛОВ“

Със заповед № ЗОА-0083/13.02.2018 г. е отнето Разрешение 3587-НА/ 30.10.2000 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ж.к. „Дружба 1“, бл. 7, издадено на ЕТ „Иванс-Иван Николов“, и с ръководител магистър-фармацевт Иван Николов Иванов, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти в хуманната медицина.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg.