ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „ТОНИ-ТОДОР ТОДОРОВ“

Със заповед № ЗОА-0120/21.02.2018 г. е прекратено Разрешение № 2988/02.06.2010 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Враца, ж.к. „Дъбника“, кв. 151, издадено на ЕТ „ТОНИ – ТОДОР ТОДОРОВ“ и с ръководител маг.-фарм. Тодор Иванов Тодоров, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg.