ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „МАРИЯНА 2015“ ЕООД

Със заповед № ЗОА-0143/07.03.2018 г. е прекратено Разрешение № АП-1090/10.09.2015 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Вършец, бул. „България“ № 2 , издадено на „Марияна 2015“ ЕООД и с ръководител магистър-фармацевт Веселин Илиев Димитров, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg.