ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „ОНИКС-РОЗАЛИНА МИТОВА“

Със заповед № ЗОА-0144/07.03.2018 г. е прекратено Разрешение № 1230/09.02.2009г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. "Пловдивско шосе" № 19, издадено на ЕТ „Оникс- Розалина Митова“ с ръководител маг.-фарм. Розалина Асенова Митова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg.