ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО “АЛТЕЯ ФАРМА“ ЕООД

Със заповед № ЗОА-0173/22.03.2018 г. е прекратено производството по издаване на разрешение за промяна на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти с № АП-1073/03.08.2015г. издадено на “АЛТЕЯ ФАРМА“ ЕООД, ЕИК: 200462655, със седалище и адрес на управление в гр. София, ж.к. „Гевгелийски“, бл. 13, вх. Б, ап. 49.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg.