ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО СУЛТАНКА ПЕТРОВА ПЕТКОВА

Със заповед № ЗОА-0286/10.05.2018 г. e прекратено Разрешение № 5365-НА / 01.08.2002 г. за откриване на аптека на адрес: гр. Бургас, ул. „Хан Крум“ № 13 а, издадено на маг. фарм. Султанка Петрова Петрова, с ръководител  магистър-фармацевт Султанка Петрова Петкова, поради изтичане на едногодишния срок на 12.08.2009 г. за привеждане на дейността в съответствие съгласно § 66, ал.3 от Преходни и заключителните разпоредби на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ДВ, бр.71 от 2008 г, в сила от 12.08.2008 г.), същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg.