ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО МАРИЙКА СТОЯНОВА РУСЕВА

Със заповед № ЗОА-0284/10.05.2018 г. e прекратено Разрешение № 1034-НА / 03.09.1997 г. за откриване на аптека на адрес: гр. Бургас, бул. „Демокрация“ № 96, издадено на маг. фарм. Марийка Стоянова Русева, с ръководител  магистър-фармацевт Марийка Стоянова Русева, поради изтичане на едногодишния срок на 12.08.2009 г. за привеждане на дейността в съответствие съгласно § 66, ал.3 от Преходни и заключителните разпоредби на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ДВ, бр.71 от 2008 г, в сила от 12.08.2008 г.), същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс. Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg.