ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „БИЛД ИНВЕСТ“ ЕООД

Със заповед № ЗОА-0284/10.05.2018 г. e прекратено Разрешение № АП-1002-1/23.12.2016 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Кърджали, бул. "България" № 85, издадено на „Билд Инвест“ ЕООД с ръководител маг.-фарм. Дженина Дечева Камбурова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс. Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg.