ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО “АПТЕКА ФЛАВОФАРМ“ ООД

Със заповед № ЗОА-0280/10.05.2018 г. e прекратено Разрешение № АП-1339-1/26.10.2017 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Своге, ул. „Цар Симеон“ № 2, издадено на “АПТЕКА ФЛАВОФАРМ“ ООД и с ръководител магистър-фармацевт Геннади Гончеренко, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс. Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg.