ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЦВЕТАНКА ИГНАТОВА ХАДЖИМИТОВА

Със заповед № ЗОА-0326/30.05.2018 г. e прекратено Разрешение № 797-НА/26.03.1997 г. за откриване на аптека на адрес: гр. София, ж.к. „Дружба 1“, бл. 67, вх. А, издадено на Цветанка Игнатова Хаджимитова, с ръководител маг. фарм. Цветанка Игнатова Хаджимитова, поради изтичане на едногодишния срок на 12.08.2009 г. за привеждане на дейността в съответствие съгласно § 66, ал.3 от Преходни и заключителните разпоредби на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ДВ, бр.71 от 2008 г, в сила от 12.08.2008 г.).

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс. Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg.