ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ЛЪКИ ФАРМ“ ЕООД

Със заповед № ЗОА-0349/14.06.2018 г. e прекратено Разрешение № АП-777/22.07.2014 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Варна , к.к. „Златни пясъци“ , хотел „София“, издадено на „ЛЪКИ ФАРМ“ ЕООД и с ръководител маг.-фарм. Димитър Йонел Янкиш, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс. Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg.