ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „СИТИ МЕДИКО ГРУП“ ООД

Със заповед № ЗОА-0353/14.06.2018 г. e отнето Разрешение № АП-630-1/23.03.2015 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 239, вх. Б издадено на „Сити Медико Груп“ ООД, и с ръководител магистър-фармацевт Златин Станиславов Райчев, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти в хуманната медицина.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс. Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg.