ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „ЕЛЕНА БОЯДЖИЕВА-ХИПОКРАТ“

Със заповед № ЗОА-0363/20.06.2018 г. e отнето Разрешение № 4645-НА/05.07.2001 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Кюстендил, кв. „Запад“, бл. 95 издадено на ЕТ „Елена Бояджиева - Хипократ“ с ръководител магистър-фармацевт Елена Христова Бояджиева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти в хуманната медицина.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс. Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg.