ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ТИАЛДИ ФАРМА“ ООД

Със заповед № ЗОА-0373/26.06.2018 г. e отнето Разрешение № 3088-2/08.5.2012 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, бул. „Борис III“ № 10 издадено на „ТИАЛДИ ФАРМА“ ООД, с ЕИК: 201092822 и с ръководител магистър-фармацевт Радка Вълкова Милева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти в хуманната медицина.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс. Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg.